Navigácia

Predmetová komisia Kontakty na učiteľov Učebnice AKTIVITY Jazykové a poznávacie pobyty Hodnotenie 2018/2019 Hodnotenie AJ-bilingvál 2018/2019 Hodnotenie AJ-Jazykové zručnosti 2018/2019 Ponuky pre študentov

Stránky predmetovej komisie - anglický jazyk

Hodnotenie 2018/2019

Hodnotenie anglického jazyka v školskom roku 2018/2019

 Každý žiak má právo na jasné a zrozumiteľné vysvetlenie preberaného učiva, má právo klásť otázky počas výkladu učiva, poprípade po vysvetlení učiva, ak niečomu nerozumie.

Každý žiak má povinnosť zaujímať sa o pochopenie učiva a učivo sa naučiť. 
Výsledky žiaka sú priamo úmerné výkladu učiteľa a snahy žiaka učivo sa naučiť.

Každý žiak musí mať všetky hodnotenia v rámci školského roku/polroku. Za každé chýbajúce hodnotenie sa žiakovi započítava do priemeru 0% z neuskutočneného hodnotenia.

Na doplnenie hodnotenia (dopísanie testu, odpovede....) má žiak iba určitý čas – dohodnutý medzi skupinou a učiteľom. Ak si v tomto dohodnutom čase žiak svoju úlohu nesplní, stráca možnosť doplnenia si hodnotenia a toto hodnotenie sa mu započítava ako nedostatočné, tj. 0%.

Hodnotenie anglického jazyka pozostáva zo štyroch častí -  testy, písomné práce, ústne odpovede a domáce úlohy.

TESTY: 40%  z celkovej známky (30% veľké testy a 10% malé testy).

Testy sú zamerané na gramatické javy, slovnú zásobu, preklad, porozumenie textu, počúvanie s porozumením, atď.

Žiak sa na každý test musí vzorne pripraviť, pravidelne kontrolovať porozumeniu učiva vypracovávaním cvičení v pracovnom zošite, ktorý je určený najmä na domácu prípravu, ak mu učivo nie je jasné požiada o vysvetlenie učiteľa počas konzultačných hodín alebo spolužiaka, ktorý danému učivu rozumie, avšak proces prípravy musí prebiehať v dostatočnom predstihu; žiaci by mali vedieť o termíne testu z lekcie, resp. iného „veľkého“ testu minimálne týždeň vopred.

Testy sa hodnotia v percentách a v IZK sú automaticky prepočítavané na známku - informačne.

Malé testy trvajú 5 alebo 10 min, sú zvyčajne zamerané iba na slovnú zásobu alebo precvičenie jedného gramatického javu ako frontálne preskúšanie celej skupiny, nakoľko pri vysokých počtoch študentov v skupinách je náročnejšie ohodnotiť skutočné vedomosti a zručnosti študentov. Tieto testy nie sú ohlasované vopred. Aritmetický priemer objektívneho hodnotenia za všetky malé testy sa počíta ako 10% z celkovej známky.

PÍSOMNÉ PRÁCE: 20% z celkovej známky; medzi písomné práce patria formálne, neformálne listy, napr. žiadosť o zamestnanie, sťažnosť, list priateľovi, atď.  V písomných  prácach sa hodnotí obsah, gramatika, organizácia (odstavce, celková úprava...) Príprava na písomné práce sa uskutočňuje na vyučovacích hodinách, študent má povinnosť naučiť sa náležitosti jednotlivých prác a byť schopný a pripravený prácu napísať na ďalšej vyučovacej hodine. Ak je písomná práca zadaná na domácu úlohu, študent musí danú písomnú prácu doniesť v stanovený termín, ktorý určí učiteľ po dohode so študentmi. Ak sa tak nestane dostane mínus (-5 %), ktorý dostane za každý oneskorený deň. Týchto -5 % sa odpočítava v sekcii domácich úloh.

Písomné práce sa hodnotia v bodoch, max. 20b, prepočítané na % podľa pokynov hodnotenia PFIČ MS.

Všetky HODNOTENÉ písomné práce sa budú písať v škole na hodinách.

 

ÚSTNE  ODPOVEDE: 38% - 40% z celkovej známky; medzi ústne odpovede patria prezentácie na danú tému, opis obrázkov, interpretácia textu, slovná zásoba – vysvetľovanie slov po anglicky, preklad textu, u mladších študentov ( kvinta, sexta, resp. prvý a druhý ročník) aj čítanie textu. Ústne odpovede sa hodnotia na základe subjektívneho hodnotenia, ktoré sa zhoduje s hodnotením podľa metodických pokynov klasifikácie a je vyjadrené v percentuálnom pomere. Ústne odpovede sa hodnotia percentami, ktoré sú v IZK informačne automaticky prevedené na známky.

Hodnotenie „špecifických“ ústnych odpovedí:

Recenzia prečítaného literárneho diela – polovičná váha ústnej odpovede.

Prezentácie a projekty – polovičná váha ústnej odpovede.

 

Učiteľ si môže (nemusí) hodnotenie ústnych odpovedí rozdeliť aj na menšie čiastkové hodnotenia nasledovne

News – prezentácia autentického textu – max. 5% z celkovej známky

Iné – skupinové diskusie, aktívne používanie jazyka na hodinách.... max. 5% z celkovej známky

Menšie čiastkové hodnotenia nesmú celkovo prekročiť 8% zo známky.

 

DOMÁCE ÚLOHY: 0 - 2% z celkovej známky. Maximálna výška kreditu je 100%. Domáce úlohy pozostávajú z cvičení zameraných na slovnú zásobu, ustálených slovných spojení, práce s textom, gramatické javy, nácvik písomných prác atď.   

Učiteľ sa môže rozhodnúť, či bude alebo nebude kontrolovať domáce úlohy, tj. či bude započítavať do celkovej známky aj robenie si domácich úloh.  

Z kreditu 100 % sa odpočíta:

  • neurobená alebo nedokončená domáca úloha   -   (mínus, -5%)
  • za každé nedokončené alebo neurobené cvičenie v pracovnom zošite – (mínus, +5%)
  • za každý chýbajúci záznam na nástenke News – (mínus, -5%)
  • neprinesenie pomôcok (SB, WB ak je potrebný ...)   -   (mínus, -5%)
  • nedostatočná práca na hodine                                     -   (mínus, -5%)    

- ak učiteľ študenta vyvolá a študent nevie napr. pokračovať v texte, nepočúva odpovede svojich spolužiakov a pod., resp. rozpráva po slovensky namiesto po anglicky a pod.

Plusy (+5%) ma študent možnosť získať  v tom prípade, ak sa aktívne zapája na hodinách AJ, napr. dokáže vysvetliť slovo alebo gramatický jav ako jediný z triedy  a pod. Ak je študent aktívny počas celého mesiaca, dostane na konci mesiaca plus (+5%).

Učiteľ má právo nepoužívať kategóriu domáce úlohy a dané percentá z tejto kategórie

 

Výsledná známka predstavuje váhový priemer všetkých štyroch častí : testy, písomné práce, ústne odpovede a domáce úlohy. 

 Testy T,  písomné práce P,  ústne odpovede U, domáce úlohy D, výsledná známka V

 V = T*0,40 + P*0,2 + U*0,38 + D*0,02

T = aritmetický priemer percentuálneho hodnotenia z testov

P = aritmetický priemer percentuálneho hodnotenia z písomných prác

U = aritmetický priemer percentuálneho hodnotenia z ústnych odpovedí

D = percentuálny kredit

Plagiátorstvo alebo akýkoľvek náznak kopírovania materiálov a prác sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku a nebude tolerované. Práce s akoukoľvek pochybnosťou originality alebo zjavnými dôkazmi kopírovania nebudú akceptované a budú hodnotené známkou nedostatočný alebo 0%. Žiak sa spochybňovaniu originality jeho práce vyhne dôkladným uvedením zdrojov, z ktorých čerpal.

Stupnica hodnotenia pre všetky ročníky    

           známka a počet percent

1        100% - 90%

2        89% -  80%

3        79% -  70%

4        69% – 60%

5        59% a menej