Navigácia

PARTNERI

2% dane

Vážení rodičia a priatelia Gymnázia, Bilíkova 24,

opäť sa blíži zdaňovacie obdobie a znova sa k vám obraciame s prosbou o to aby ste zákonom povolenú časť Vašich daní venovali na Nadáciu LINGUAGYMBIL, a teda pre naše gymnázium, v ktorom študujú Vaše deti alebo ktoré ste ho sami absolvovali.

S potešením Vám oznamujem, že v predchádzajúcom roku ste venovali nadácii viac ako 26.000,- Eur.

Spolu s príspevkami do rodičovského združenia nám to umožnilo podporiť mnohé projekty súvisiace s výmennými pobytmi našich študentov, nakúpiť počítače a iné multimediálne a interaktívne zariadenia, učebnice, učebné pomôcky, podporiť akcie organizované študentskou radou. Inštalovali sme nové svetlá v triedach a v niektorých toaletách sme inštalovali nové kabínky.

Veľmi pekne Vám za to chcem poďakovať.

Som rád, že môžem konštatovať, že aj štát sa ukázal byť v závere kalendárneho roka ako starostlivý zriaďovateľ a poskytol nám sumu 250 000,-Eur na výmenu radiátorov, okien a kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení v telovýchovnom trakte.

V tomto roku chceme pokračovať v modernizácii tried. Chceme dokončiť vybavenie všetkých tried dataprojektormi napojenými na počítač a internet, dokončiť osvetlenie tried. Chceme sa pustiť do rekonštrukcie starej plavárne na účely športového a kultúrneho centra, nakoľko rekonštrukcia na pôvodný účel je príliš nákladná a prevádzka nerentabilná.

Okrem toho budeme podporovať všetky vyššie spomenuté projekty.

Ešte raz Vám všetkým ďakujeme a pripomíname možnosť poukázať 2% daní. Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

Vyhlasenie-2018-DP-2017_Nadacia.pdf

 

 

 

 
 
      Venujte 2% z vašich daní na rozvoj školy
Uisťujeme vás, že prijaté prostriedky budú vynaložené na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a trávenia voľného času našich žiakov.

 

Za vašu pomoc vám vopred ďakujeme.

 

Nadácia LINGUAGYMBIL                      Právna forma: nadácia

 

Bilíkova 24                                             IČO:  000030849926

844 19 Bratislava

 

Ing, Daniela Lecká, predsedníčka správnej rady nadácie

Mgr. Ján Dančík, správca nadácie a riaditeľ školy

 

 

 

 

 

Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova 24       

 

 

Bilíkova 24

844 19 Bratislava

Právna forma:  občianske združenie

IČO:  000030842191

Tlačivo pre 2%-ú daň si môžete stiahnuť tu:

Bratislava 16. februára 2015

 

            Vážení rodičia,

            vážení priatelia školy,

blíži sa obdobie daňových priznaní a možnosť poukázať časť z Vašich daní na našu nadáciu.

Radi by sme sa Vám úprimne poďakovali za priazeň, ktorú Gymnáziu na Bilíkovej ul. preukazujete. Vďaka Vášmu porozumeniu a spolupráci mohla naša škola napriek neľahkej ekonomickej situácii uskutočniť viaceré aktivity ku prospechu Vašich detí, realizovať viaceré projekty, ktoré boli vždy v súlade so štatútom a poslaním nadácie. Bez existencie nadácie by realizácie viacerých aktivít a projektov nebola uskutočniteľná.

Spomeniem najdôležitejšie za minulý rok 2014:

 

Projekty zamerané na výmenné pobyty žiakov

Bamberg (vedúca Gughová)                                                             1.305,5€

Holandsko(vedúca Šišoláková)                                                         1000,-€

Lipsko                                                                                            1750,-€

Erasmus (vedúca Husárová, Jirásková)                                           2904,82€

Cern (vedúci Koval)                                                                          500,-€

 

 

IKT

Servery, úložisko dát                                                                         2097,72€

Tlačiareň, scanner                                                                            278,53€

 

MTZ

 parkety, lavice, stoličky                                                                    5.693,05-€

údržba podlahy na celej škole                                                             600,-€

okná na telocvični                                                                             7941,-€

 

Knižné poukážky                                                                               900,-€

Študijný materiál špeciálne (učebnice, didaktické pomôcky) 441,27,-€

 

Podpora študentských aktivít                                                           

Majstrovstvá Slovenska vo volejbale                                                 603,4€

Konferencia BRATMUN                                                                   240,-€

Lyžiarske kurzy                                                                                 330,-€

 

 

V podobných intenciách, s očakávaním podobných príjmov sme stanovili rozpočet na rok 2015:

IKT                                                                                                      7.000,-€

Projekty, výmenné pobyty žiakov                                                        6.000,-€

MTZ                                                                                                  10.000,-€

Učebné pomôcky vrátane špeciálnych učebníc                                 5.000,-€                                                                                

 

            Na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka z 18. decembra 2001 sme boli v októbri 2014 zapísaní do registra prijímateľov 2% dane z príjmu. Budeme Vám vďační ak svoje dve percentá poukážete

 

na účet v  

TATRA banke č. 2922846490/1100. Len na tento účet možno poukazovať 2% zo zaplatenej dane. V prílohe posielame tlačivo.

 

Účet č. 2627701723/1100 je určený len na iné peňažné dary a príspevky.

 

            Štatutárnym orgánom Nadácie LINGUAGYMBIL, a správcom  je Mgr Ján Dančík, predsedom správnej rady nadácie je Ing. Daniela Lecká, členmi správnej rady sú Ing. Gabriel Csonka, Ing. Juraj Ondriš, JUDr. Rastislav Posluch, Michal Raninec, PhDr. Jaroslav Rezník, JUDr. Tomáš Vaňo, PaedDr. Ivan Sůra, Ing. Peter Klamo, Ing. Martin Kuba, revízorom nadácie je Ing. Mária Rodáková. Všetci členovia správnej rady sú rodičmi našich žiakov.

 

            Z Nadačnej listiny vyplýva, že účelom a poslaním nadácie je:

 

a)      Podpora vzdelávania žiakov Gymnázia na Bilíkovej ulici  (ďalej len gymnázium) doma i počas ich študijných pobytov na školách a iných inštitúciách v zahraničí,

b)      podpora získavania skúseností učiteľov gymnázia na školách, inštitúciách a podujatiach v Slovenskej republike i v zahraničí,

c)      podpora pri vytváraní podmienok na pôsobenie zahraničných lektorov na gymnáziu,

d)      podpora pri získavaní didaktických pomôcok, literatúry a metodických materiálov doma i v zahraničí,

e)      podpora budovania materiálno-technickej základne gymnázia,

f)        podpora pri organizovaní jazykových kurzov, exkurzno-vzdelávacích podujatí, obsluhy počítačov, využívaní výpočtovej techniky žiakmi gymnázia,

g)      podpora športových aktivít na gymnáziu ako súčasti rozvoja osobnosti mladého človeka,

h)      podpora medzinárodných aktivít a poznávacích expedícií žiakov učiteľov gymnázia,

i)        podpora kultúrno-výchovných aktivít a podujatí žiakov a učiteľov gymnázia,

j)        podpora súťažných, mimovyučovacích a vzdelávaniu prospešných aktivít žiakov a učiteľov gymnázia,

k)      podpora vzdelávacích aktivít a aktivít rozširujúcich pôsobnosť učiteľov gymnázia.

l)        podpora učiteľov gymnázia, ktorí vyučujú nepovinné predmety (nad rámec učebných osnov), resp. vedú záujmové krúžky žiakov,

m)    podpora učiteľov gymnázia, ktorí významným spôsobom prispeli ku skvalitneniu vyučovania, alebo zviditeľneniu školy,

n)      podpora vyučovania voliteľných predmetov a nepovinných predmetov na gymnáziu, v prípade potreby aj externými učiteľmi.

 

 

          Príspevok do nadácie mimo 2% podielu zo zaplatenej dane nie je limitovaný, vychádza z možností Vás, rodičov a priateľov našej školy, z Vašej ochoty podieľať sa na skvalitňovaní prostredia, v ktorom deti trávia nemalú časť života.

 

            Keďže máme veľa nových rodičov, považujeme za vhodné opäť informovať o aktivitách, ktoré sme realizovali počas existencie nadácie v spolupráci s vedením školy a ktoré vďaka Vašej podpore a porozumeniu viditeľne zlepšili hygienické, estetické i vyučovacie pomery v škole. Uskutočnila sa komplexná prestavba všetkých sociálnych zariadení v budove gymnázia, vymenili sa podlahoviny spoločných priestorov a viacerých tried, čiastočne sa obmenili školské lavice a stoličky, vymaľovali sa všetky triedy, doplnili sa svietidlá v triedach a rolety na oblokoch, bola zriadená odborná učebňa pre výchovné predmety, vybudovali sme niekoľko nových učební (odborná učebňa na výučbu geografie, jazyková učebňa, učebne pre informatiku, chemické laboratórium, učebne s interaktívnymi tabuľami využiteľnými takmer pre všetky vyučovacie predmety, vybudovala sa učebňa DSD, v mnohých prípadoch všetky potrebné podporné zariadenia (plávajúce podlahy, stoly pod počítače, nové lavice ...) vyrobili technicko-hospodárski zamestnanci školy, vybudovalo sa telefonické a rozhlasové zariadenie, do budovy sa zaviedli optické káble, elektronizoval sa vstup do budovy školy, realizovala sa čiastočná výmena okien a radiátorov, všetko robíme koordinovane s Radou rodičovského združenia.

 

            V súvislosti s realizáciou uvedených i ďalších aktivít považujeme za svoju povinnosť úprimne poďakovať všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom  zaslúžili o to, aby sme na tieto aktivity mali zabezpečené finančné prostriedky, či už išlo o individuálne  vklady na účet nadácie alebo 2%-ný podiel zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb, ktoré ste počas existencie nadácie poukazovali na účet nadácie, materiálnu pomoc alebo bezprostrednú realizáciu prác.

           

            Bez úzkej spolupráce s Vami to zrejme ani v budúcnosti nepôjde, pretože s prihliadnutím na doterajšie skúsenosti i súčasný stav ekonomiky je malý predpoklad, že by štát poskytol všetky potrebné finančné prostriedky na dokončenie rozpracovaných projektov, ktoré by mali skvalitniť prostredie pre Vaše deti. Vaše porozumenie a ochota pomôcť našej spoločnej veci je v tejto chvíli potrebná.

            Ďakujeme Vám za porozumenie a spoluprácu pri starostlivosti o vytváranie čo najlepších podmienok na vzdelávanie Vašich detí, našich žiakov.

 

            S úctou

 

Ing. Daniela Lecká, v.r.                                                                    Mgr. Ján Dančík, v.r.

 predseda správnej rady                                                                riaditeľ a správca nadácie