Navigácia

PARTNERI

Nadácia LINGUAGYMBIL

Účet v tvare IBAN

SK20 1100 0000 0026 2770 1723

 

Tlačivo na stiahnutie:

vyhlasenie_2perc_2016-editovatelne.rtf

Vážení rodičia,

aj pred tohtoročným zdaňovacím obdobím sa uchádzame o Vašu priazeň pri poskytnutí 2% (3%) z Vašich daní. Pre Vašu informovanosť uvádzame ako sme čerpali financie z nadácie v minulom kalendárnom roku.

Program zasadnutia správnej rady 17. februára 2016:

Schválenie výsledkov hospodárenia nadácie za rok 2015

Stav na účte dvojpercentnom k 31.12.2015: 16.413,63                    

Stav na druhom účte k 31.122015: 12.475,01

Príjmy za rok 2015: cca 22.000,-

Výdavky za rok 2015: cca 13.000,-

Platby v hotovosti:             

Stav k 1.1.2015

1716,32

Klavír na hudobnú výchovu

-449

Ubytovanie pre p. Mačurovú - inštruktorský kurz

-60

Tlačiareň+scanner

-278,53

Inštruktory lyžiarske kurzy

-330

Hudobné štúdium (gitara)

-205

Hudobné štúdium (mixážny pult)

-550

Lipsko

-750

Zmena letenky Erazmus (Popluhárová, Kasala)

-60

Vymena študentov Bamberg Gughová

-1647,89

Medzinárodný seminár Istanbul - autobus

-14,3

Knihy pre ocenených študentov

-81,91

Vstupenka do galerie Danubiana

-172

Notár 2% dan

-62

Darčeky pre hostí 40 rokov založenia školy

 

Počítač kabinet TV1

-332,99

Počítač kabinet TV2

-349

 

Platby prevodom:

Vedenie účtov                                                                                            -650

Interaktívna tabuľa                                                                                    -783,96

Počítačová technika                                                                                 -707,95

Lavice a stoličky                                                                                        -4.209,50

Internetová sieť – materiál                                                                       -277,92

Materiál informatika                                                                                              -182,46

Svietidlá v multimediálnej miestnosti                                                     1.128,16

Autobusová preprava žiakov Viedeň, Bojnice                                     -870,-

Ubytovanie Holanďania                                                                           -392,25

Lavice, stoličky                                                                                          -852,60

Letenka, Turecko seminár                                                                       -179,-

Účtovný software                                                                                       -176

Vedenie účtov                                                                                            -650,-

 

 1. Schválenie rozpočtu nadácie na rok 2016

 

IKT                                                                8000,-

Projekty zahraničné stáže                        5000,-

MTZ                                                              5000,-

Učebné pomôcky                                       5000,-

Rekonštrukcia priestorov

bývalej plavárne                                         10.000,-

Spolu                                                            33 000        

 

Bratislava 16. februára 2015

            Vážení rodičia,

            vážení priatelia školy,

blíži sa obdobie daňových priznaní a možnosť poukázať časť z Vašich daní na našu nadáciu.

Radi by sme sa Vám úprimne poďakovali za priazeň, ktorú Gymnáziu na Bilíkovej ul. preukazujete. Vďaka Vášmu porozumeniu a spolupráci mohla naša škola napriek neľahkej ekonomickej situácii uskutočniť viaceré aktivity ku prospechu Vašich detí, realizovať viaceré projekty, ktoré boli vždy v súlade so štatútom a poslaním nadácie. Bez existencie nadácie by realizácie viacerých aktivít a projektov nebola uskutočniteľná.

Spomeniem najdôležitejšie za minulý rok 2014:

Projekty zamerané na výmenné pobyty žiakov

Bamberg (vedúca Gughová)                                                             1.305,5€

Holandsko(vedúca Šišoláková)                                                         1000,-€

Lipsko (vedúca Kubáčková)                                                              750,-€

Erasmus (vedúca Husárová, Jirásková)                                           2904,82€

Cern (vedúci Koval)                                                                          500,-€

IKT

Servery, úložisko dát                                                                         2097,72€

Tlačiareň, scanner                                                                            278,53€

MTZ

 parkety, lavice, stoličky                                                                    5.693,05-€

údržba podlahy na celej škole                                                             600,-€

okná na telocvični                                                                             7941,-€

 

Knižné poukážky                                                                               900,-€

Študijný materiál špeciálne (učebnice, didaktické pomôcky) 441,27,-€

Podpora študentských aktivít                                                           

Majstrovstvá Slovenska vo volejbale                                                 603,4€

Konferencia BRATMUN                                                                   240,-€

Lyžiarske kurzy                                                                                 330,-€

V podobných intenciách, s očakávaním podobných príjmov sme stanovili rozpočet na rok 2015:

IKT                                                                                                      7.000,-€

Projekty, výmenné pobyty žiakov                                                        6.000,-€

MTZ                                                                                                  10.000,-€

Učebné pomôcky vrátane špeciálnych učebníc                                 5.000,-€                                                                                

            Na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka z 18. decembra 2001 sme boli v októbri 2014 zapísaní do registra prijímateľov 2% dane z príjmu. Budeme Vám vďační ak svoje dve percentá poukážete

 

na účet v  

TATRA banke č. 2922846490/1100. Len na tento účet možno poukazovať 2% zo zaplatenej dane. V prílohe posielame tlačivo.

 

Účet č. 2627701723/1100 je určený len na iné peňažné dary a príspevky.

 

            Štatutárnym orgánom Nadácie LINGUAGYMBIL, a správcom  je Mgr Ján Dančík, predsedom správnej rady nadácie je Ing. Daniela Lecká, členmi správnej rady sú Ing. Gabriel Csonka, Ing. Juraj Ondriš, JUDr. Rastislav Posluch, Michal Raninec, PhDr. Jaroslav Rezník, JUDr. Tomáš Vaňo, PaedDr. Ivan Sůra, Ing. Peter Klamo, Ing. Martin Kuba, revízorom nadácie je Ing. Mária Rodáková. Všetci členovia správnej rady sú rodičmi našich žiakov.

 

            Z Nadačnej listiny vyplýva, že účelom a poslaním nadácie je:

 

 1. Podpora vzdelávania žiakov Gymnázia na Bilíkovej ulici  (ďalej len gymnázium) doma i počas ich študijných pobytov na školách a iných inštitúciách v zahraničí,
 2. podpora získavania skúseností učiteľov gymnázia na školách, inštitúciách a podujatiach v Slovenskej republike i v zahraničí,
 3. podpora pri vytváraní podmienok na pôsobenie zahraničných lektorov na gymnáziu,
 4. podpora pri získavaní didaktických pomôcok, literatúry a metodických materiálov doma i v zahraničí,
 5. podpora budovania materiálno-technickej základne gymnázia,
 6. podpora pri organizovaní jazykových kurzov, exkurzno-vzdelávacích podujatí, obsluhy počítačov, využívaní výpočtovej techniky žiakmi gymnázia,
 7. podpora športových aktivít na gymnáziu ako súčasti rozvoja osobnosti mladého človeka,
 8. podpora medzinárodných aktivít a poznávacích expedícií žiakov učiteľov gymnázia,
 9. podpora kultúrno-výchovných aktivít a podujatí žiakov a učiteľov gymnázia,
 10. podpora súťažných, mimovyučovacích a vzdelávaniu prospešných aktivít žiakov a učiteľov gymnázia,
 11. podpora vzdelávacích aktivít a aktivít rozširujúcich pôsobnosť učiteľov gymnázia.
 12. podpora učiteľov gymnázia, ktorí vyučujú nepovinné predmety (nad rámec učebných osnov), resp. vedú záujmové krúžky žiakov,
 13. podpora učiteľov gymnázia, ktorí významným spôsobom prispeli ku skvalitneniu vyučovania, alebo zviditeľneniu školy,
 14. podpora vyučovania voliteľných predmetov a nepovinných predmetov na gymnáziu, v prípade potreby aj externými učiteľmi.

 

 

          Príspevok do nadácie mimo 2% podielu zo zaplatenej dane nie je limitovaný, vychádza z možností Vás, rodičov a priateľov našej školy, z Vašej ochoty podieľať sa na skvalitňovaní prostredia, v ktorom deti trávia nemalú časť života.

 

            Keďže máme veľa nových rodičov, považujeme za vhodné opäť informovať o aktivitách, ktoré sme realizovali počas existencie nadácie v spolupráci s vedením školy a ktoré vďaka Vašej podpore a porozumeniu viditeľne zlepšili hygienické, estetické i vyučovacie pomery v škole. Uskutočnila sa komplexná prestavba všetkých sociálnych zariadení v budove gymnázia, vymenili sa podlahoviny spoločných priestorov a viacerých tried, čiastočne sa obmenili školské lavice a stoličky, vymaľovali sa všetky triedy, doplnili sa svietidlá v triedach a rolety na oblokoch, bola zriadená odborná učebňa pre výchovné predmety, vybudovali sme niekoľko nových učební (odborná učebňa na výučbu geografie, jazyková učebňa, učebne pre informatiku, chemické laboratórium, učebne s interaktívnymi tabuľami využiteľnými takmer pre všetky vyučovacie predmety, vybudovala sa učebňa DSD, v mnohých prípadoch všetky potrebné podporné zariadenia (plávajúce podlahy, stoly pod počítače, nové lavice ...) vyrobili technicko-hospodárski zamestnanci školy, vybudovalo sa telefonické a rozhlasové zariadenie, do budovy sa zaviedli optické káble, elektronizoval sa vstup do budovy školy, realizovala sa čiastočná výmena okien a radiátorov, všetko robíme koordinovane s Radou rodičovského združenia.

 

            V súvislosti s realizáciou uvedených i ďalších aktivít považujeme za svoju povinnosť úprimne poďakovať všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom  zaslúžili o to, aby sme na tieto aktivity mali zabezpečené finančné prostriedky, či už išlo o individuálne  vklady na účet nadácie alebo 2%-ný podiel zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb, ktoré ste počas existencie nadácie poukazovali na účet nadácie, materiálnu pomoc alebo bezprostrednú realizáciu prác.

           

            Bez úzkej spolupráce s Vami to zrejme ani v budúcnosti nepôjde, pretože s prihliadnutím na doterajšie skúsenosti i súčasný stav ekonomiky je malý predpoklad, že by štát poskytol všetky potrebné finančné prostriedky na dokončenie rozpracovaných projektov, ktoré by mali skvalitniť prostredie pre Vaše deti. Vaše porozumenie a ochota pomôcť našej spoločnej veci je v tejto chvíli potrebná.

            Ďakujeme Vám za porozumenie a spoluprácu pri starostlivosti o vytváranie čo najlepších podmienok na vzdelávanie Vašich detí, našich žiakov.

 

            S úctou

 

Ing. Daniela Lecká, v.r.                                                                    Mgr. Ján Dančík, v.r.

 predseda správnej rady                                                                riaditeľ a správca nadácie

 

Nadácia LINGUAGYMBIL

Vážení priaznivci Gymnázia, Bilíkova 24,

dovoľte, aby som Vám stručne predstavil Nadáciu LINGUAGYMBIL:

Nadácia vznikla na podnet bývalého riaditeľa školy Dr. Milana Antalu a niektorých

podnikavých rodičov. Od začiatku, v podstate od roku 1993, vtedy ešte pod názvom LINGUAGYM, nadácia prispela k vylepšeniu prostredia v budove školy, podporila žiacke a učiteľské aktivity, nakúpili sme učebné pomôcky, všetko v prospech našich žiakov. Chceme vysloviť úprimné poďakovanie, i v mene našich žiakov, doterajším sponzorom za nové plastové okná na učebniach, za materiál IKT, interaktívne tabule, knihy, za skultúrnené toalety v našej škole, za príspevok na zahraničné výmeny našich žiakov, za odmeny, napr. formou knižných poukážok pre najlepších žiakov.

V minulom školskom sme vybudovali nové chemické laboratórium, kúpili ďalšie interaktívne tabule, podporili telesnú výchovu a šport na škole.

Všetko robíme koordinovane v spolupráci s Radou rodičovského združenia.

Do budúcnosti máme pripravené ďalšie projekty, napríklad:

„Pošli ďalej“

Projekt zameraný na oslovenie absolventov, prípadne iných priateľov Gymnázia, Bilíkova 24. Oslovení bývalí žiaci pôsobiaci v oblasti vedy,  techniky, medicíny, ekonómie, psychológie, politológie, podnikania atď. odovzdajú svoje skúsenosti súčasným žiakom školy formou prednášok, exkurzií, písomných materiálov, či iným spôsobom.

„Štipendijný fond“

Projekt na zabezpečenie štipendií pre vybraných žiakov a učiteľov školy. Napríklad učiteľ biológie, ktorý bude učiť svoj predmet v bilingválnej triede v cudzom jazyku, dostane príspevok na jazykový kurz.

„Revitalizácia okolia školy“

Úprava okolia osadením lavičiek, vysadením kvetov, stromov, kríkov, vymaľovaním múrov...

„Buď svetlo“

Postupná výmena svietidiel v triedach za hygienické, ekonomické, ekologické a výkonné.

Internet-brána vedomostí do 21.storočia“

Pokrytie priestorov školy internetom a počítačovou technikou.

Podpora pri získavaní prostriedkov na odstraňovanie technických závad: elektroinštalácia, osvetlenie, okná...

Podpora pri získavaní prostriedkov na veľké projekty: zateplenie budovy, výmena okien, nadstavba budovy...

Amfiteáter

Škole chýba vnútorný priestor, do ktorého by sa zmestil väčší počet osôb. Čiastočnou náhradou by mohol byť upravený priestor v exteriéry okolia školy

„Za všetkým sú peniaze“ ak môžem takto parafrázovať známe príslovie a k tomu už len môžem pridať kontakt.

Číslo účtu, na ktoré môžete svoj príspevok poslať, je v Tatrabanke, 2627701723/1100.

 

Sponzorom ponúkame rôzne benefity na základe dohovoru so správcom nadácie.

 

 

          Ing. Daniela Lecká, v.r.                                        Mgr. Ján Dančík

          predseda správnej rady                               riaditeľ školy a správca nadácie

 

Niektoré projekty podporované Nadáciou LINGUAGYMBIL

Školský rok 2013/14

CERN 2014.

Exkurzia sa uskutočnila v dňoch 25. – 30.4.2014 pod vedením učiteľov pp. Koval, Varju, Zigová a Gughová. Plánovaný program:

 

25. marca 2014 (utorok)

22.00 – 22.45 nástup účastníkov pod Domom kultúry v Dúbravke, ohlásenie sa vedúcemu

23.00 hod. pristavenie autobusu v Bratislave

23.30 hod. odchod z Bratislavy

 

26. marca 2014 (streda): 10.00 hod. návšteva Technoramy vo Winterthure – interaktívne múzeum s fyzikálnymi pokusmi, ktoré si účastníci môžu sami vyskúšať, v obedňajších hodinách presun k Rýnskym vodopádom, krátka zastávka v mestečku Schaffhaussen. Vo večerných hodinách ubytovanie v okolí Pontarlier – hotel F1 , Francúzsko.

 

27. marca 2014 (štvrtok): 07.00 hod. po raňajkách presun do Ženevy s predpokladaným príchodom v obedňajších

hodinách, návšteva výstavy Microcosm, Globe. 14.00 – 17.00 hod. exkurzia v CERNe, potom  pešia prehliadka Ženevy. Vo večerných hodinách ubytovanie v okolí Ženevy – Francúzsko, Annemasse, hotel F1.

 

28. marca 2014 (piatok): 07.00 hod. po raňajkách presun do Luzernu s predpokladaným príchodom v doobedňajších hodinách. Prestávka v hlavnom meste Švajčiarska – v Berne. Možnosť individuálneho programu a ubytovanie v Youth hosteli .

 

29. marca 2014 (sobota) : výlet lanovkou na horu Pilatus cca 4 hod. Krátky výlet na Pilatus.

Na Pilatus je potrebná turistická obuv a oblečenie do snehu a zimy.

Pokračovanie v ceste na Slovensko

 

30. marca 2014 (nedeľa): predpokladaný príchod do Bratislavy ku Domu kultúry v skorých ranných resp. doobedňaj- ších hodinách.

 

CK: Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET, Adresa: Žarnovická 7, 831 06 Bratislava

V účastníckom poplatku 225 € sú zahrnuté nasledovné náklady: doprava klimatizovaným autobusom do Ženevy a späť , 2x ubytovanie v hoteli Formule 1 s raňajkami (3-lôžkové izby), 1x ubytovanie v hosteli s raňajkami (Luzern), ( 4- a 6- posteľové izby ), slovenský sprievodca.

 

Program exkurzie bol dodržaný.  Študenti / 41 / sa počas celej cesty správali slušne, nebol žiaden prípad alkoholu, či fajčenia. Ani raz nemeškali, na raňajky boli taktiež včas. Večierka a nočný kľud boli dodržané. Bolo to aj preto, lebo program bol časovo aj fyzicky náročný. V Cerne komunikovali hlavne po anglicky, inak aj nemecky. Učitelia sa nestretli so žiadnym kritickým komentárom ku programu.  Vstupné do Technoramy sponzorovala Nadácia Gymbilba. Cestovali a organizačne sa spoľahli na AMAVET , nezisková organizácia. Vyjadrujeme maximálnu spokojnosť s touto organizáciou.

 

Bratislava, 2.4.2014

 

Za vedúcich: Ing. Ján Koval

                                                 Unsere Exkursion nach CERN

 

    Das ganze Abenteur fing noch viel früher an; als wir alle am Abend vor der Abreise hektisch zusammen telefonierten, in der Bemühung uns gut auf die Reise vorbereiten und unsere Sachen best möglich zu packen. Eine der größten Herausforderungen waren die Schuhe, die wir auf den Aufstieg auf Pilatus brauchten.

Turistik- oder Tennischuhe – das war die Frage, die alle Mädchen zu beantworten versuchten, in dem sie jede fünf Minuten ihre Freundinen anruften und nach derren Meinung fragten.

    Als diese Dilema selbst ( oder von der ungeduldigen Hupen der Eltern im Wagen ) gelöst war, versammelten wir uns hinter dem Kulturhaus in Dubravka. In der dunklen Nacht hörte man Gerede, gutgemeinten Ratschläge unser Eltern und die letzten Komentare zu der großen Turistik- oder Tenissschuhe Frage.

Dann haben wir uns mit den Familien verabschiedet und uns höchst diszipliniert in den Bus hineingestürtzt. Und dann fuhren wir.

    Die Nacht verging im Zeichen von Plaudern, Kichern, Knabbern und Schießen den ersten Fotos. Doch nach einigen Stunden hat fast jeder seinen Mp3 Players doch den Vorrgang gegeben. Ich persönlich habe 4 Stunden lang Night Vale gehört.

    Am nächsten Morgen, blieb der Bus stehen und wir wurden in das grelle Tageslicht und in die Technorama in Winterthur gescheucht. Müde wanderten wir durch die Ausstellungen und schießen Fotos von Sachen, von denen wir keine Ahnung hatten wie und wieso sie funktionierten, die aber auf dem Bild gut aussahen.

   

    Am Ende der Besichtigung waren wir auf einem Vortrag und einer Vorstellung über Blitze, was uns einigermaßen aufgeweckt hat, weil von uns das ständige Ohrenhalten erfordert wurde. Aber es war Interesant. Und die Fotos, die wir aus Technorama haben sind ziemlich schön.

    Nach Technorama gingen wir in den Schaffhausen, wo wir eine Führung durch die Stadt hatten. Mir persönlich gefielen die bemalten Wände mancher alten Gebäude am meisten. Ausßerdem hatten wir dort unsere erste Gelegenheit im schweizerischen Supermarkt einzukaufen. Aber auch diese Herausforderung haben wir geschafft.

    Nach der Besichtigung der Stadt und der Suche nach einer günstigen Tasse Tee, fuhren wir unterhalb Schaffhausen, wo sich der Rheinfall befindet, der größe Wasserfall Europas.  Der Schlossli Worth, der auf einen kleinen Landstück im Wasser lag, gab der ganzen Scenerie einen romantischen Hauch.

    Zwei Näche unseres Ausflug verbrachten wir in F1 Hotels. Wir alle waren  bisschen unsicher, was die Duschen auf den Gängen anging, aber auch das, wie schon das große Schuhdilema und den Supermarkteinkauf haben wir überstanden.

    Aber dann kam eine neue Überraschung, und zwar der Frühstück. Von Brot, durch die Butter und das Gebäck war alles süß. So richtig süß. Tres tres sucré.

    Der Höhepunkt der Exkursion CERN lag vor uns, aber noch vorher gingen wir in einen großen Supermarkt Essen einkaufen, da wir uns das Essen ( außer den Frühstück ) selbst organisieren sollten.

Ich kaufte mir einen Pack frischer Croissants, ein Päckchen mit drei verschiedenen Käsesorten, Cherrytomaten, Bagetten und Schockolade als Gesckenke. Ich war mit meinen Kauf zufrieden und man muss zugeben, dass der Supermakrt dort wirklich klasse war.

    Und dann kam CERN. Wir hatten dort eine Menge Führungen und eine noch größere Menge an Theorie. Die armen Physiker versuchten unserer Bande mit Geduld, den Zweck des ganzen Dings so zu erklären, dass wir wenigstens ein kleines Bisschen davon verstehen würden. Ehre den Männer, die Geduld dazu hatten.

    Weiter besichtigten wir einige tolle Städte wie Bern, Genf und Luzern.

Zuerst waren wir in Genf, wo wir die Jet d´ Eau, 140 Meter hoch, besichtigten. Der Flußbetrag der Fontäne ist 500 Liter pro Sekunde, unglaublich! Wir sahen auch den See und die Blumenuhr. Und einen Gewerkschaftler Streick.

    Im Bern waren zwei lebendiger Bären und die Stadt selbst war unglaublich schön. Ich kaufte mir Marzipan und verschickte eine Ansichtskarte. Sie kam nie an.

    Die letzte Stadt war Luzern. Dort hatten wir eine Menge Freizeit. Es war wirklich wunderschön bei dem Fluss in der Sonne zu sitzten, frisches Süßgebäck aus einer kleinen Bäckerei zu essen und mit Freunden zu reden. Das Wasser unter dem Molo auf dem wir saßen war klar und strahlend und einige fette Schwäne schwammen auf der blauen Wasseroberfläche. Uns allen fiel ein wie wunderschön es dort war und was für ein Glück die Menschen odrt hatten, auf einen so schönen Platzt zu leben. Leider waren manche von uns weniger romantisch und verbargten sich in die tiefen von komerziellen amerikanischen Kaffeehäusern.

    Unser neues Hotel war bisschen besser als die F1, weil die Zimmer gemütlicher waren. Nach dem wir uns ausgepackt haben, gab es noch eine Nachführung. Der nächtliche Luzern war zauberhaft. Drei meiner Freunde und ich streiften durch die Stadt und plauderten.

    Am nächsten Tag, den letzten Tag, gingen wir auf den Pilatus. Oder eher, fuhren mit einer Seilbahn auf den Pilatus. Also erwies sich am Ende die große Schuchdilema wie gar kein wirkliches Problem, so wie es mit der mehrheit der Dilemas im Leben auch ist.

    Pilatus war ein wirkliches Erlebnis. Es war als geräten wir plötzlich in eins der Turismusbücher, wo es Tonnenweise wunderschöner Bilder von Bergen ist, die aber in Wirklichkeit weniger zauberhaft sind. Für Pilatus gilt es nicht. Schweiz gab uns am letzten Tag unseres Aufenthalts einen sonnigen warmen Tag und jedes Foto, das geschossen wurde, könnte sofort zu einer Ansichtskarte gemacht werden, so schön war es dort. Wir sonnten uns, hörten der Musik der Alphörner und alles war perfekt.

Dann war es Zeit zu gehen und wir verabschiedeten uns mit Schweiz.

 

    Ich habe nie viel von Schulausflügen gehaltet aber ich bin ehrlich froh, das ich an diesen einen Ausflug teilgenommen habe. Ich habe neue Frendschaften gemacht, CERN besichtet, die Schönheit der Städte Bern, Genf und Luzern erlebt...

Und auch wenn diese paar Tage in unserem Leben nur wie ein paar kleine Teilchen in dem ATLAS Detektor sind, freue ich mich das ich sie erleben durfte und das ich sie in meinen Erinnerungen haben werde.

Man weiß schlieslich nie, welche der kleinen Teilchen zusammenstoßen und neue Wunder der Welt entblösen werden.

 

ANGLICKO 2014

BAMBERG 2014

LIPSKO ( oktúber 2013, 22. - 28. júna 2014)

 

Lipsko - 9.október 2013

 

Traja študenti bilingválneho slovensko-nemeckého štúdia zo 4.A s dvomi vyučujúcimi sa na pozvanie partnerského Reclam Gymnázia z Lipska zúčastnili  na „Slávnosti svetla“ . Táto slávnosť sa koná v centre Lipska každoročne pri príležitosti výročia protestných akcií z 9.októbra 1989. Nenásilný protest a odvážne vystúpenie 70 000 ľudí v Lipsku  za slobodné a demokratické ľudské práva  v tento deň vytvorili predpoklady pre pád Berlínskeho múru. Každý rok prichádzajú 9.októbra na Augustusplatz  nielen občania Lipska, ale aj hostia z iných miest a krajín so sviečkami  a pripomínajú si tento významný deň. Zo sviečok postupne vytvoria na námestí veľkú číslicu 89.

Večernej Slávnosti svetla predchádzalo stretnutie s predstaviteľmi mesta spojené s prezentáciou nášho gymnázia a výsledkov  práce na spoločnom projekte s partnerským Reclam Gymnáziom na tému „Nežná revolúcia 1989 v Lipsku a v Bratislave“.  Prezentácia spoločnej  práce na projekte a film, ktorý študenti natočili, boli ocenené všetkými prítomnými na stretnutí v bývalom sídle nemeckej tajnej polície – dnešnom Stasi-múzeu.

Pred zapálením sviečok na námestí sme sa všetci spolu zúčastnili  v Nikolaiskirche  (kostole sv.Mikuláša) ekumenického stretnutia zástupcov z Nemecka, Čiech a Slovenska, pretože práve tieto krajiny boli tohto roku pozvanými hosťami a spoluorganizovali celý program. V „Rede zur Demokratie“  (Prejav k demokracii)  vystúpil na záver  jeden z aktérov novembrových udalostí v bývalom Československu , signatár Charty 77  Milan Uhde.

Slávnosť bola ukončená večerným koncertom v Nikolaiskirche.

Elena Kubáčková

Fotodokumentáciu nájdete tu: https://gymbilba.edupage.org/album/

 

 

Školský rok 2012/13

V školskom roku 2012/13 nadácia LINGUAGYMBIL podporila, okrem iného tieto projekty:

Výmena študentov:

Gronningen (Holandsko)

Lipsko

Bamberg

Charakteristické pre tieto projekty je to, že sú dlhodobého charakteru. (Lipsko 25 rokov!) Každý rok iná skupina žiakov vycestuje do zahraničia, bývajú v rodinách, pracujú na projektoch v partnerských školách a absolvujú bohatý program v mieste školy aj v okolitých mestách, kultúrnych či prírodných lokalitách.

 

Ďalšie projekty:

Cern (Švajčiarsko)

Vonkajšie átrium v škole. Vydláždenie chodníkov, lavičky, pergola, kamenný stolno-tenisový stôl, ohnisko, kvety.

K projektom nájdete fotodokumentáciu vo "Fotogalérii"