Navigácia

Organizačná štruktúra Školský vzdelávací program Školský rok 2017/18 Naši absolventi Školský vzdelávací program-učebné plány do r.2015 Triedni učitelia v šk. roku 2017 / 2018 Hodnotiaca správa za rok 2016/17 RADA ŠKOLY Rada rodičov RZ

Rada rodičov RZ

Číslo účtu a výška príspevku v školskom roku 2017/2018

Výška príspevku je 50 Euro

na účet č.  SK71 0200 0000 0022 2764 6155 vo  VUB.

treba uviesť MENO TRIEDU ŽIAKA

Príspevok je potrebné zaplatiť do 30.10.2017.

Môžete platiť prevodom na účetvkladom na účet

Rovnako je možné dať platbu triednemu učiteľovi.

Zápisnica z Rady rodičovského združenia dňa 11.09.2017

 1. Výbor rady rodičovského združenia pracoval v zložení:

JUDr. Adriana Petrová – predsedníčka

Ing. Boris Fundárek – podpredseda, zodpovedný za IKT

MUDr. Katarína Špačková – pokladníčka

Mgr. Zdenka Zaťovičová – revízor, zodpovedná za využitie fondov

Ing. Jana Verešová – člen

Ing. Martin Kuba – člen

Rada RZ súhlasí aby výbor pracoval v tomto zložení a navrhuje doplniť ho o ďalšieho člena: Mgr. Jozefa špačeka.

Jednohlasne schválené

 1. Informácia o čerpaní finančných prostriedkov

 

VÝDAVKY PLATENÉ CEZ ÚČET šk. rok 2016/2017

3.358,66 EUR LED ART - 27.09.2016 svetlá - 150 ks + 1ks pán školník

1.404,00  + 90,00 (1494,00) EUR - 10.10.2017  MEDICAL AND BUSINESS CONSULTING - 150 ks + 10 ks

2.839,50 EUR  - 12.12.2016 GALIK A VESELÝ - svetlá (150 ks)

1.758,60 EUR - VAN ELEKTRIS  - 03.04.2017 - svetlá montáž 150 ks

SVETLÁ spolu: 9.450,76 EUR

3.814,65 EUR - AP MEDIA - 12.12.2016 dataprojektory 4 ks + inštalácia

762,93 EUR - AP MEDIA - 28.12.2017 doplatok dataprojektory

Dataprojektory spolu: 4.577,58 EUR

558,00 EUR - EXE PRO - 13.01.2017 program počítače 7-15 ks licencie

Licencie počítače: 558,00 EUR

________________________________________________________________________________

SPOLU                                                                                                14.586,34 EUR

- 1.404,00 (platené v hotovosti z pokladne)

13.182,34  Výdaje cez účet

VÝDAJE POKLADŇA 2016/2017

1. Informačné a komunikačné technológie - pamäť, rám disky , hardver, tlačiarne tonery - 3.500,00 EUR

2. Učebnice a knihy do žiackej knižnice vrátane knižných poukážok - 2.200,00 EUR

3. Študentské  aktivity vrátane súťaží - 1.500,00 EUR

4. Škola v prírode - 1.300,00

5. Plavecký kurz 1050,00 EUR

6. ROČENKA 2.065,00 EUR (715,00 vrátené do pokladne)

7. OSTATNÉ 2.850,00 EUR

SPOLU  14,465,00 EUR

 

14.465,00 EUR výdaj v hotovosti

13.182,34  Výdaje cez účet

SPOLU 27,647,34 EUR

PRÍJEM:

715,00 EUR sa vybralo ročenka

650,00 EUR príjem za stratené a vypožičané učebnice

SPOLU:

1.365,00 za učebnice a ročenky

15.770,00 EUR v hotovosti za príspevky

10.500,00 EUR za príspevky cez účet

Príjmy celkom:

27.635,00 EUR

ZOSTATOK:

Na účte 10.227,16 EUR

Pokladňa 1.689,18 EUR

 

 

 

 1. Návrh rozpočtu na školský rok 2017/18

 

                 V minulom školskom roku sa vyzbieralo 27.635,- €

 

 

nastavili sme rozpočet na sumu cca 28.000 €

 

 

 

 

 

 

 

1

Počítače 10 ks (komplet zostava)

6000

2

Licencie na softvér

2000

3

Dataprojektory 5 ks

4500

4

Plavecký kurz

1200

5

Škola v prírode

1300

6

Zahraniční lektori

1000

7

Maturita, vyradenie absolventov

1000

8

Projekty - výmena študentov so zahraničím

2500

9

Študentská rada (ples, Halloween, Vianoce, semináre...)

1000

10

Učebnice, knihy, učebné pomôcky (mapy, postery, technika...)

3000

11

Rekonštrukcia plavárne na viacúčelové spoločensko-športové centrum

5000

 

 

 

 

Spolu

28500

 

Jednohlasne schválené

 

 1. Návrh výšky rodičovského príspevku 50,-€.

 

Jednohlasne schválené

 

 

 1. Rôzne

 

 1. Návrh na výmenu svetiel v triedach bývalej základnej školy – schválené
 2. Riaditeľ pošle triednym dôverníkom stav platieb rodičovského príspevku za školský rok 2016/17
 3. Kritika na zhoršenú stravu v jedálni. Pp. Hirländerová, Masaryková, Petrová, Zaťovičová, Bošňák, Verešová vytvorili stravovaciu komisiu.
 4. V prípade, že rodičia investujú do zariadenia alebo vybavenia tried, po dohovore s riaditeľom im bude znížený rodičovský príspevok. Tento však musí zostať minimálne 30,-€ na žiaka.
 5. Treba opraviť alebo namontovať žalúzie v triedach

V budove bývalej základnej školy by malo dôjsť k výmene okien do konca jarných prázdnin.

Ján Dančík

13.01.2017

 

V súlade so schváleným rozpočtom a plánovanými úpravami zlepšenia prostredia v triedach prebieha vámena svietidiel v triedach.

Ján Dančík

13.01.2017

 

Vážení rodičia terciánov a kvartánov, ktorí majú záujem prestúpiť  na 5 ročnú form.u štúdia s bilingválnym zameraním.

Tento prestup sa riadi hlavne Zákonom č. 245/2008 Z.z. § 33 písmeno h) a § 35 bod (2) a (3).

Výklad týchto paragrafov je nasledovný:

Žiaci tercií a kvárt nie sú účastníci prijímacieho konania. V rámci prijímacej skúšky žiakov základných škôl robia žiaci osemročného štúdia diferenčnú skúšku, na základe ktorej sa stanoví poradie, mimo poradia žiakov základných škôl. Prijímacie konanie pokračuje už bez účasti žiakov osemročného gymnázia. V septembri, po nástupe žiakov základných škôl do prvého ročníka bilingválneho štúdia, na základe skutočného stavu, počtu žiakov v týchto triedach, prijmeme prestupom žiakov osemročných gymnázií do počtu maximálne 31 do jednej triedy. Pri prijímaní zachováme poradie, podľa počtu bodov aké dosiahli pri diferenčnej skúške.

S pozdravom

Mgr, Ján Dančík

12.01.2017

 

Štúdium na zahraničnej škole obdobného typu

(Štúdium v zahraničí)

 

Vážení rodičia žiakov, ktorí sa uchádzajú o štúdium svojho dieťaťa na škole obdobného typu v zahraničí, vzhľadom na časté otázky a nedávne zmeny v Školskom zákone sme sformulovali pre Vás túto informáciu:

V § 33 zákona 245/2008 Z.z sa hovorí, že  riaditeľ strednej školy môže, po posúdení učebných plánov a po prerokovaní v pedagogickej rade, povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí. Žiadnu inú povinnosť riaditeľovi zákon nestanovuje, ani povinnosť vykonať rozdielovú skúšku.

Vzhľadom na závažnosť problematiky pokúsime sa zhrnúť najdôležitejšie.

Zoberme si príklad, že žiak chce navštevovať gymnázium vo Viedni po dobu celého jedného školského roka. Riaditeľ školy vo Viedni dá nášmu žiakovi pravdepodobne otázku, či chce byť klasifikovaný alebo nie.

Tu si musíme uvedomiť, že žiak po absolvovaní príslušného ročníka môže získať známky za tento ročník len:

 1. nostrifikáciou vysvedčenia z Viedne, ktorú môže vykonať len príslušný orgán štátnej správy (Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu alebo Odbor školstva Okresného úradu Bratislava),
 2. rozdielovými skúškami na našej škole.

Známky za príslušný ročník sú dôležité minimálne preto, že sa budú uvádzať do prihlášky na vysokú školu, ale aj pre komplexné hodnotenie pri maturitnej skúške.

Dôležité je aby známky:

 1. pokrývali portfólio všetkých predmetov v danom ročníku (Slovenský jazyk a literatúra, prírodovedné predmety, humanitné predmety, výchovy, cudzie jazyky),
 2. zohľadňovali budúci výber maturitných predmetov,
 3. zohľadňovali budúci výber vysokej školy, ktorá môže striktne vyžadovať známky z vybraných predmetov.

Pri podávaní žiadosti o štúdium v zahraničí je potrebné aby ste predchádzajúce informácie mali premyslené a spolu so žiadosťou požiadali aj žiadosť o rozdielové skúšky na konci školského roka. Tie sa spravidla robia posledný augustový týždeň. V prípade, že ešte neviete aká bude skladba predmetov na zahraničnej škole je možné požiadať o rozdielové skúšky neskôr.

Mgr. Ján Dančík

12.01.2017

 

 

Vážení rodičia,

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril, pričom sa budem snažiť byť stručný, lebo viem, že Váš čas je vzácny.

V prvom rade sa Vám chcem poďakovať , že máme možnosť vychovávať a vzdelávať Vaše deti. Je to prejav dôvery a veľmi si to vážime.

Vedenie školy úzko spolupracuje s Radou rodičovského združenia. Naše stretnutia alebo elektronická komunikácia sú vecné a operatívne. Venujeme sa najzávažnejším problémom, ktoré súvisia so vzájomnými požiadavkami. Nebudem Vás teraz zaťažovať všetkými problémami, tie budú riešiť Vaši zástupcovia tried v samotnej Rade RZ.

Teraz Vás chcem požiadať, aby ste 12. septembra prišli na prvé rodičovské združenie, dohodli sa na 1-2 zástupcoch, ktorým triedny učiteľ poskytne mailové adresy ostatných rodičov, aby ste mohli vzájomne komunikovať. (Vzájomné stretnutia triednych kolektívov rodičov veľmi podporujeme.)

Títo rodičia na vyzvanie školským rozhlasom prídu do zborovne a budú riešiť jednak požiadavky jednotlivých tried a ďalej návrhy Výboru Rady rodičovského združenia. Jeden z prvých návrhov na schválenie je :

 • odsúhlasenie rodičovského príspevku na žiaka v tradičnej výške 50,-€
 • a schválenie rozpočtu financií na školský rok 2016/17.

K týmto dvom bodom by som mal zopár pripomienok, aby ste na ne boli pripravení a mohli ich v triedach prekonzultovať pred odchodom Vašich zástupcov na Radu rodičovského združenia.

Chcem tak zároveň predísť nedorozumeniam hlavne čo sa týka rodičovského príspevku.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok sa schvaľuje na Rade RZ a po schválení by mal byť pre každého rodiča záväzný.

Samozrejme, členovia Výboru Rady RZ nie sú kompetentní a povinní vymáhať peniaze od „dlžníkov“. Ešte menej to môžeme žiadať od triednych učiteľov prípadne mňa ako riaditeľa, lebo Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Bilíkova 24 je samostatné občianske združenie.

Nebudem zakrývať, že platby sledujem a mám o nich prehľad. Preto mi je veľmi nepríjemné, keď urgujeme pozabudnuté príspevky. Nepríjemné mi je to hlavne kvôli rodičom, ktorí riadne zaplatili. Ako k tomu prídu, že oni áno a iní nie?

Nie je žiadny problém, keď rodič požiada z ekonomických dôvodov, alebo ak má na škole viac detí o zníženie príspevku. Potrebujem len mať argument pre predsedníčku Výboru Rady rodičovského združenia, prečo niekto nezaplatil plnú výšku príspevku.

Môže nastať situácia, že sa rodičovský príspevok neschváli. Nie je predsa povinnosť rodičov suplovať štát v štátnej škole. Ak by sme si predstavili túto situáciu, v tom prípade zmizne zo školy 90% počítačov, z každej triedy tabuľa, dataprojektor, zo školskej knižnice 1/3 kníh, chemické, fyzikálne a biologické laboratórium a mnohé ďalšie nadštandardné vybavenie školy. Naozaj nechcem, aby to vyznelo ako nátlak na Vás, milí rodičia, ale bez Vašej podpory si našu prácu neviem predstaviť.

Rozpočet na školský rok 2016/17

Návrh rozpočtu najskôr preberieme vo Výbore RRZ, ale myslím, že sa nebude príliš odlišovať od predchádzajúceho školského roku, kedy

 • najväčší podiel pôjde na IKT ((počítače, dataprojektory do tried)
 • príspevok do školy v prírode a plavecký kurz, (lyžiarsky kurz v prípade, že nedostaneme príspevok od štátu)
 • knihy do študentskej knižnice
 • výdavky súvisiace s maturitnou skúškou (obed pre predsedov maturitných komisií, prenájom Domu kultúry na slávnostné vyradenie absolventov a pod.)
 • podpora študentských akcií (Vianoce, Halloween, FairontFest, Študentský ples...)
 • podpora cudzích jazykov ,príležitostné náklady na lektorov

Tak ako som Vám poďakoval v úvode za priazeň, tak aj v závere Vám veľmi pekne ďakujem ak sa znova rozhodnete podporiť nás prostredníctvom rodičovského príspevku, príspevku do nadácie LINGUAGYMBIL (hlavne poslaním 2% daní), chcem poprosiť  všetkých, ktorí máte možnosti  nadštandardnej  finančnej pomoci alebo nefinančnú pomoc v podobe stavebných prác, možností autobusovej dopravy na exkurzie, nákladnej dopravy na prevoz materiálu, pomoc pri zháňaní lektorov na cudzí jazyk, lektorov na odborné prednášky v nemčine, angličtine, pomoc pri získavaní projektov....

Na záver pripomínam rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 12. septembra 2016 (pondelok)

o 17,30 hod.

Na rodičovskom združení môžete zaplatiť poistné, ktoré je pre žiakov vyššieho stupňa gymnázia 1,-€ (možnosť 5 násobku poistenia) a pre žiakov prímy až kvarty 0,80 € (tiež s možnosťou 5 násobku).

Program rodičovského združenia:

 • Príhovor riaditeľa
 • Príhovor predsedníčky Výboru Rady rodičovského združenia
 • Voľba zástupcov tried, diskusia
 • Stretnutie zástupcov tried v zborovni (schvaľovanie členov Výboru RRZ, schvaľovanie príspevku, schvaľovanie rozpočtu, zákaz nabíjania mobilov v triedach, zákaz používania varných konvíc a iných elektrických zariadení...)

Pekný deň

Mgr. Ján Dančík

12.09.2016

 

O deťoch so Spergerovym syndromom, týkajuci sa aj voľby skoly a povolania, veľmi poučné príbehy na konci!

https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/brozurka-1-autizmus-press-989.pdf

 

Číslo účtu a výška príspevku v školskom roku 2016/2017

Výška príspevku je 50 Euro

na účet č.  SK71 0200 0000 0022 2764 6155 vo  VUB.

treba uviesť MENO TRIEDU ŽIAKA

V tomto školskom roku Rada rodičov RZ odsúhlasila

výšku príspevku 50 Euro.

Príspevok je potrebné zaplatiť do 30.10.2016.

Môžete platiť prevodom na účetvkladom na účet, alebo na pošte poštovou poukážkou (referenčné číslo pre poštu: 014184677).

Rovnako je možné dať platbu triednemu učiteľovi.

Vážení rodičia,

vítame Vás na novej podstránke Rady rodičov Gymnázia, Bilíkova 24. Budeme Vás tu informovať o veciach, ktoré, predpokladáme Vás budú zaujímať. Napríklad sem budeme umiestňovať zápisnice z rodičovských združení, ale aj Vaše osobné pripomienky, otázky, ktoré nám môžete poslať prostredníctvom mailu gymbil@gymbilba.sk. Okrem toho sem budeme umiestňovať niektoré informácie, ktoré budú duplicitne umiestnené aj v iných priestoroch našej stránky (napríklad od pani psychologičky). Verím, že to prispeje k našej vzájomnej informovanosti.

JUDr. Adriana Petrová, predsedníčka RRZ

Mgr. Ján Dančík, riaditeľ školy

2. septembra 2016