Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AJ
Anglický jazyk - jazykové zručnosti AJZ
Anglo-americké reálie AAR
bilingválne štúdium
Biológia B
Biológia-cvičenia Bcv
Dejepis D
Dejiny umenia Du
Ekológia EKL
Ekonomika EKN
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Európske štúdiá
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika F
Fyzika-cvičenia Fcv
Geografia G
Hudobná výchova HV
Chémia CH
Chémia-cvičenia Chc
Informatika I
Konverzácia v anglickom jazyku KA
Konverzácia v nemeckom jazyku KN
Konverzácia v ruskom jazyku KVR
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
Latinčina LA
Literárny seminár LS
Matematika M
Náboženská výchova NV
Náboženská výchova evanjelicka NBE
Náuka o spoločnosti NS
Nemecký jazyk NJ
Občianska náuka On
Prírodovedné praktikum PRP
Programovanie PRO
Psychosociálny tréning Pt
Ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SB
Seminár z biológie v anglickom jazyku SBA
Seminár z biológie v nemeckom jazyku SBN
Seminár z dejepisu SD
Seminár z fyziky SF
Seminár z geografie SG
Seminár z chémie SCH
Seminár z chémie v anglickom jazyku SCHAJ
Seminár z chémie v nemeckom jazyku SCHN
Seminár z matematiky SM
Seminár z matematiky v nemeckom jazyku SMN
Seminár z nemeckého jazyka SNJ
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry ls
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry SSJL
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SVS
Správanie SPR
Španielsky jazyk SJA
Športová príprava SRL
Technika Te
Telesná výchova TV
Triednická hodina TrH
Umenie a kultúra UK
Výchova umením Vu
Výtvarná výchova Vv

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2018