Navigácia

Kritériá 4-ročné štúdium Kritériá 5-ročné bilingválne slovensko-anglické Kritériá 5-ročné bilingválne slovensko-nemecké Kritériá 8-ročné štúdium Výsledky 5-ročné bilingválne nemecké štúdium Výsledky 5-ročné bilingválne anglické štúdium Výsledky 4-ročné štúdium Výsledky 8-ročné štúdium Výsledky prestupového konania

Prijímacie skúšky

Kritériá 4-ročné štúdium

 

 

Kritériá prijímacej skúšky na školský rok 2017/18

 

V súlade so zákonom 245/2008 Z.z. a ďalšou platnou legislatívou určujem podmienky prijatia na štúdium na Gymnázium, Bilíkova 24.

 

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM (79 02 J)

(pre uchádzačov  z 9. ročníka základných škôl)

 

 • Termín prijímacej skúšky: 9. a 11. mája 2017
 • Termín odovzdania prihlášky: do 20. apríla 2017
 • Zápis prijatých uchádzačov: 18. a 19. mája 2017

Forma skúšky : písomné testy

 1. Test zo slovenského jazyka a literatúry, vrátane diktátu (45 minút)
 2. Test z matematiky (45 minút)

Do testov sú zakomponované úlohy, ktoré preverujú študijné predpoklady uchádzačov

Obsah a rozsah skúšok: učivo ZŠ do príslušnej časti 9. ročníka

Bodovanie pri prijímacích skúškach:

Žiak má možnosť získať maximálne 210 bodov, a to:

 • 100 bodov za percentá získané v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka (maximálne 50 bodov za slovenský jazyk a literatúru a maximálne 50 bodov za matematiku. Za jedno percento z Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka získa uchádzač 0,5 bodu.).
 • 0 až 15 bodov za výsledky na ZŠ, pričom sa zohľadňujú známky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, dejepis, geografia, fyzika, chémia, biológia a cudzí jazyk (lepšia známka) na polročnom vysvedčení prebiehajúceho školského roka a na koncoročnom vysvedčení predchádzajúceho ročníka.
 • Plný počet bodov (15) je za samé jednotky z uvedených predmetov
 • za každú známku „chválitebný“ sa odpočíta 1 bod
 • za každú známku „dobrý“ sa odpočítajú 3 body
 • za každú známku „dostatočný“ sa odpočíta 7 bodov
 • za každú známku „nedostatočný“ sa odpočíta 15 bodov

 

 Minimálny počet bodov je 0, uchádzač nemôže mať mínusové body.

 • maximálne 40 bodov z testu 1
 • maximálne 40  bodov z testu 2
 • maximálne 15 bodov za  individuálne aktivity (dosiahnuté výsledky v olympiádach vypísaných MŠVVaŠ SR v školskom roku 2015/16 a 2016/17)
 • za 1.-3. miesto v celoštátnom kole 15 bodov
 • za 1.-3. miesto v krajskom kole 10 bodov
 • za 1.-3. miesto v okresnom kole 5 bodov

(Hodnotí sa najvyššie umiestnenie – výsledky jednotlivých kôl sa nesčítavajú.)

Podmienka úspešného vykonania skúšok:

Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak získa z testu 1 minimálne 10 bodov a z testu 2 minimálne 10 bodov.

Podmienky prijatia:

 1. Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí na Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka získali zo slovenského jazyka a literatúry minimálne 90 % a zároveň z matematiky minimálne 90 %.
 2. Podľa celkového počtu bodov (súčet bodov získaných za Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka, za známky na ZŠ, za test 1, za test 2  a za individuálne aktivity) sa zostaví poradie úspešných uchádzačov.
 3. Do 1. ročníka Gymnázia, Bilíkova 24 – štvorročné štúdium - bude prijatých spomedzi úspešných kandidátov 28 žiakov s najvyšším celkovým počtom dosiahnutých bodov.
 4. V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov rozhodnú o celkovom poradí nasledujúce kritériá:
 • podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie § 67 ods.3 bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť;.
 • v prípade, že nebude možné rozhodnúť podľa predchádzajúceho bodu, zoberie sa do úvahy vyšší počet bodov uchádzača v druhom teste, v prípade rovnosti v prvom teste, prípadne časti diktát v prvom teste.

Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na tabuli oznamov a stránke školy www.gymbilba.sk najneskôr dňa 12.05.2017 (piatok) do 14,00 hod.

 

Bratislava 26.1.2017                                                 Mgr. Ján Dančík v.r.

                     riaditeľ školy