Navigácia

Školská jedáleň

Školská jedáleň - informácie

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Stravu na SEPTEMBER je nutné uhradiť do 25. 8.

V záujme zjednodušenia platenia stravného ako aj odbúrania starostí o platbu, prosím
rodičov, aby si zadali v banke trvalý príkaz k 20. v mesiaci vopred,( s platnosťou od 20.
8. do 20.5. ) na sumu :

1. st.  20 x 1,36 = 27,20
2. st.  20 x 1,46 = 29,20
cena obeda:  1. stupeň   1,36 eur
             2. stupeň  1,46 eur

Spôsob platby- do 25. dňa v mesiaci vopred
- poštovou poukážkou
- prevodom z účtu
- internetbanking, trvalý príkaz - číslo účtu 7000248155/8180

Odhlasovanie a zmena obedov - deň vopred do 14.00 hod
- telefonicky 02 602 975 24
- cez internet - cez prihlasovacie meno a heslovhodiť odhlášku do schránky – meno,
trieda, dátum
- mailom - jedalen@gymbilba minimálne 24 hod vopred do 14,00 hod, vo výnimočných
prípadoch ráno do 7,30 z dôvodu náhleho ochorenia. Stravu je možné si vyzdvihnúť do
prinesených nádob u vedúcej jedálne.

Z dôvodu aktualizácie programu je na nový mesiac prihlásený stravník nielen na základe
platby, ale aj do výšky aktuálneho preplatku. V prípade, ak stravník nechce byť
automaticky prihlásený - je nutné to nahlásiť v kancelárii ŠJ.

 úradné hodiny 7.00 - 9.00 hod

Stravovanie je možné až po zapísaní platby do systému, preto je dôležité, aby stravník
včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Prosím uviesť vždy variabilný
symbol, meno, priezvisko a triedu žiaka.
Predpis na úhradu dostávajú stravníci do tried 15. v mesiaci vopred na ďalší mesiac,
stravné je povinné následne uhradiť do 20. aby platba prišla na účet do 25. Stravovať sa
môžu len stravníci, ktorí majú zaplatené obedy.
Ak má stravník uhradenú stravu, po zapísaní platby je automaticky prihlásený na obed č.1.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Po ukončení stravovania v školskej jedálni zákonný zástupca  požiada o vrátenie finančnej
náhrady za riadne odhlásenú stravu u vedúcej zariadenia. Preplatok sa posiela na účet
zákonného zástupcu.

Ďakujem

Beata Melišová

Vedúca ŠJ

 

 

 

Spôsob platby:

poštovou poukážkou

prevodom z účtu      - treba doniesť doklad o prevode - internetbanking

Číslo účtu: SK22 8180 0000 0070 0024 8155   
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: každý stravník obdrží svoj vlastný
 

 

Doplňujúce údaje:  meno a priezvisko stravnika