Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AJ
Anglický jazyk - jazykové zručnosti Ajz
Anglo-americké reálie AAR
Biológia B
Dejepis D
Dejiny umenia Du
Ekonomika EKN
Etická výchova ETV
Fyzika F
Geografia G
Hudobná výchova HV
Chémia CH
Informatika I
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KVR
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
Matematika M
Náboženská výchova NV
Náuka o spoločnosti NS
Nemecký jazyk NJ
Občianska náuka On
Seminár z biológie SB
Seminár z biológie v anglickom jazyku SBA
Seminár z biológie v nemeckom jazyku SBN
Seminár z dejepisu SD
Seminár z fyziky SF
Seminár z geografie SG
Seminár z chémie SCH
Seminár z chémie v anglickom jazyku SCHAJ
Seminár z chémie v nemeckom jazyku SCHN
Seminár z informatiky PRO
Seminár z matematiky SM
Seminár z matematiky v nemeckom jazyku SMN
Seminár z nemeckého jazyka SNJ
Seminár z nemeckej literatúry SNL
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry SSJL
Slovenský jazyk a literatúra S
Spoločenskovedný seminár SVS
Telesná výchova TV
Umenie a kultúra UK
Výtvarná výchova Vv

© aScAgenda 2020.0.1202 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.02.2020