Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AJ
Anglický jazyk - jazykové zručnosti AJZ
Anglo-americké reálie AAR
Biológia B
Biológia-cvičenia Bcv
Dejepis D
Dejiny umenia Du
Ekonomika EKN
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika F
Fyzika-cvičenia Fcv
Geografia G
Hudobná výchova HV
Chémia CH
Chémia-cvičenia Chc
Informatika I
Konverzácia v anglickom jazyku KA
Konverzácia v nemeckom jazyku KN
Konverzácia v ruskom jazyku KVR
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
Literárny seminár LS
Matematika M
Náboženská výchova NV
Náuka o spoločnosti NS
Nemecký jazyk NJ
Občianska náuka On
Programovanie PRO
Seminár z biológie SB
Seminár z biológie v anglickom jazyku SBA
Seminár z biológie v nemeckom jazyku SBN
Seminár z dejepisu SD
Seminár z fyziky SF
Seminár z geografie SG
Seminár z chémie SCH
Seminár z chémie v anglickom jazyku SCHAJ
Seminár z chémie v nemeckom jazyku SCHN
Seminár z matematiky SM
Seminár z matematiky v nemeckom jazyku SMN
Seminár z nemeckého jazyka SNJ
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry SSJL
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SVS
Správanie SPR
Telesná výchova TV
Umenie a kultúra UK
Výtvarná výchova Vv

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.07.2018