Navigácia

Organizačná štruktúra Školský vzdelávací program Školský rok 2018/19 Naši absolventi Školský vzdelávací program-učebné plány do r.2015 Triedni učitelia v šk. roku 2018 / 2019 Hodnotiaca správa za rok 2017/18 RADA ŠKOLY Rada rodičov RZ

Organizačná štruktúra

2.  Organizačné zabezpečenie

         2.1. Vedenie školy:

  • Mgr. KASALA Daniel, riaditeľ školy
  • RNDr. TEDLA Pavol, štatutárny zástupca riaditeľa školy
  • RNDr. FUCHSOVÁ Eva, zástupkyňa riaditeľa
  • Mgr. RYBÁROVÁ Ivana, zástupkyňa riaditeľa

 

   2.2. Koordinátori:

  • Mgr. SLÁDEKOVÁ Iveta, pre propagáciu školy
  • Mgr. GUGHOVÁ Carmen , pre slovensko-nemecké bilingválne štúdium
  • PaedDr. POPLUHÁROVÁ Monika, pre slovensko-anglické bilingválne štúdium
  • Mgr. DZÚRIK Michal , pre spoluprácu so Žiackou školskou radou
  • PaedDr. SELEŠIOVÁ Bronislava , výchovný a kariérny poradca

 

 

Psychologička:

  • PhDr. Elena TOMKOVÁ

 

2.3. Vedúci predmetových komisií a vzdelávacích oblastí:

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra     PaedDr. SVATOŠOVÁ Karin

Anglický jazyk                          PaedDr. ŠKULTÉTY DIEŠKOVÁ Petra

Nemecký jazyk                         Mgr. GUGHOVÁ Carmen

 

Matematika a práca s informáciami   Mgr. VARJU Dušan

Matematika                             Mgr. VARJU Dušan

Informatika                             Ing. Norbert Grellneth                     

 

Človek a spoločnosť   RNDr. TEDLA Pavol

Dejepis                                   Mgr. ZAJACOVÁ Margaréta

Geografia                                Mgr. JONIAKOVÁ Monika

Občianska náuka                      PaedDr. SELEŠIOVÁ Bronislava        

 

Človek a príroda  RNDr. PETRATUROVÁ Ľubica

Biológia                                    RNDr. PIPIŠKOVÁ Karin

Chémia                                    RNDr. PETRATUROVÁ Ľubica

Fyzika                                      RNDr. FEČKANOVÁ Edita                             

 

Človek a hodnoty a Umenie a kultúra PaedDr. KAČÁNIOVÁ Beata

Etická výchova                       Mgr. DZÚRIK Michal

Náboženská výchova               Mgr. DZÚRIK Michal

Umenie a kultúra (Estetická výchova)  Mgr. SLÁDEKOVÁ Iveta

Hudobná výchova                    PaedDr. KAČÁNIOVÁ Beata

Výtvarná výchova                    Mgr. SLÁDEKOVÁ Iveta                    

Zdravie a pohyb

Telesná výchova                      Mgr. KLIMOVÁ Petra

 

Garanti prierezových tém

Multikulturálna výchova:          Mgr. KASALA Daniel

Mediálna výchova:                   Ing. GRELLNETH Norbert

Osobný a sociálny rozvoj:        Mgr. SOKOLÍKOVÁ  Ivana

Environmentálna výchova:        RNDr. DORČÁKOVÁ Anna

Ochrana života a zdravia:       Mgr. KLIMOVÁ Iveta

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti:  RNDr. PETRATUROVÁ Ľubica