Navigácia

Comenius

Projekt Comenius

Milí žiaci, vážení kolegovia a rodičia,
    
            Už sme Vás informovali o tom, že naša škola získala dvojročný grant v projekte Comenius, Školské partnerstvá na rok 2011 s témou „Raindrops bring life to all of us“ v rámci Programu  celoživotného vzdelávania, ktorý už niekoľko rokov udeľuje SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu ) – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania v Bratislave. V tomto školskom roku začíname s projektom pracovať. Čaká nás nielen veľa práce, ale určite aj veľa príjemných chvíľ, veľa nových informácií, stretnutie nových ľudí, spoznávanie iných krajín a kultúr, pretože podstatou grantu je cestovanie, a kto necestuje rád?

     Najskôr niekoľko slov o Školských partnerstvách Comenius, ako ich definuje Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania.
    
    Cieľom Školských partnerstiev Comenius je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú žiakom a učiteľom z rôznych partnerských krajín pracovať spolu počas trvania partnerstva na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu a zároveň tvoriť spoločný výsledný produkt.
    Školské partnerstvá pomáhajú žiakom a učiteľom nadobudnúť a zlepšiť si schopnosti nielen v téme alebo oblasti, na ktorú je projekt zameraný, ale tiež v oblasti tímovej práce, spoločenských vzťahov, plánovania a realizácie projektových aktivít a používania informačných a komunikačných technológií. Zapojenie sa do partnerstva navyše umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka.
    Školské partnerstvá sa rozdeľujú na:
o multilaterálne (minimálne 3 školy z 3 krajín zapojených do Programu celoţivotného vydelávania - LLP)
o bilaterálne, ktoré sú zamerané na výmenu žiakov (2 školy z 2 krajín zapojených do LLP)

    V Školských partnerstvách Comenius sa môžu realizovať nasledovné akcie:
• projektové stretnutia inštitúcií zapojených do partnerstva,
• výmeny pedagógov a žiakov zapojených do projektových aktivít (napr. výmeny učiteľov; študijné návštevy vedúcich pedagógov; výmeny žiakov),
• výmeny skúseností z praxe medzi partnerskými školami,
• práca v teréne, projektový prieskum,
• tvorba, publikovanie a šírenie dokumentov, ktoré sa týkajú aktivít spolupráce,
• vytváranie technických predmetov, nákresov, umeleckých predmetov,
• predstavenia (napr. divadelné hry, muzikály),
• organizácia výstav, výroba a šírenie informačných materiálov,
• jazyková príprava učiteľov a žiakov, aby zvládli na dostatočnej úrovni pracovný jazyk partnerstva,
• spolupráca s inými projektmi v príbuzných tematických oblastiach (napr. siete Comenius), vrátane mobility na podujatia siete, výmena skúseností s inými inštitúciami v regióne,
• sebahodnotiace aktivity,
• šírenie projektových skúseností a výsledkov.

    Školské partnerstvá sú decentralizovanou akciou, ktorú koordinuje Národná agentúra. Ich financovanie je založené na preddefinovanej paušálnej sume, ktorá závisí od počtu plánovaných mobilít v každej inštitúcii. Pod mobilitou sa rozumie cesta učiteľa alebo žiaka, ktorý sa zúčastňuje partnerských aktivít v partnerskej krajine.Školské partnerstvá trvajú dva roky.

    Naša škola je členom  multilaterálneho partnerstva.
    
    Koordinátorom v tomto partnerstve je Regionale Scholengemeenschap Tromp Meesters, Steenwijk, Holandsko, a partneri sú nasledovní:

Askim videregående skole, Askim, Nórsko
Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gimnázium, Pécs, Maďarsko
Collegio Vescovile Barbarigo, Padova, Taliansko
1o Geniko Lykeio Chaidariou, Chaidari, Grécko
Instituto de Educación Secundaria Licenciado Francisco Cascales, Murcia, Španielsko
Gimnazija Ptuj, Slovinsko
Gymnázium Bratislava, Slovensko

Cieľom tohto partnerstva je vytvoriť multilaterálny projekt pre všetky zúčastnené školy. Téma projektu bude súčasťou mnohých vyučovacích predmetov a do projektu bude zapojených nielen veľa žiakov a učiteľov, ale i rodičia. Jeho základom  budú poznatky z oblasti vedy a z nášho každodenného života, nakoľko téma projektu je „Raindrops bring life to all of us“ (Dažďové kvapky prinesú život nám všetkým). Venovať sa však budeme nielen výskumnej a vedeckej, ale aj umeleckej a tvorivej činnosti. A konečne európsku dimenziu dodá projektu mobilita žiakov a učiteľov (mobilita znamená vycestovanie) – budú sa organizovať medzinárodné týždne (v Nórsku a Holandsku) a výmenné pobyty, ktoré budú príležitosťou na prezentovanie vlastnej krajiny a jej kultúry a na zoznámenie sa s inými krajinami a ich kultúrami.

      Ústredná téma poskytne možnosti pre prípravu a vypracovanie čiastkových projektov.  
Do niektorých budú zapojené všetky partnerské školy, iné budú bilaterálne alebo s menším počtom účastníckych krajín.

    Aké čiastkové projekty nás v priebehu tohto školského roka čakajú:

1. Voda - Zmena podnebia
    Žiaci v jednotlivých šklách budú merať množstvo dažďa každý týždeň v priebehu   
    niekoľkých mesiacov a navzájom si budú vymieňať informácie. Vypracujú  grafy/tabuľky        
    porovnávajúce dážď.
    Produkty: referáty, správy, prezentácie, videá alebo filmy, výstavy, prezentácia výsledkov
    na webových stránkach alebo v brožúrach

2. Znečistenie - Kvalita pitnej vody
    Žiaci budú sledovať a analyzovať kvalitu pitnej vody vo svojej krajine a vymieňať si
    Informácie.
    Produkty: referáty, správy, prezentácie, videá alebo filmy, výstavy, prezentácia výsledkov
    na webových stránkach alebo v brožúrach

3. Život v jazerách, riekach a moriach
    Žiaci budú sledovať život v jazerách, riekach a moriach, v rámci výmenných pobytov sa
    uskutočnia exkurzie na neďaleké jazerá, k rieke alebo k moru zamerané na pozorovanie
    fauny a flóry.
    Produkty: referáty, videá, filmy, fotografie, výstavy,  webová stránka, brožúra

4. Voda a zdravie, literárna súťaž
    Žiaci budú súťažiť v písaní krátkych esejí, poviedok, prípadne poézie. Obsahovou náplňou
    ich prác bude ústredná téma projektu, kvapky dažďa. Národní koordinátori vytvoria
    porotu. Najlepšie eseje  a krátke príbehy budú odmenené, prípadne  publikované (v brožúre
    alebo v zborníku) a môžu byť aj zdramatizované a predvedené počas výmenných pobytov.

5. Energia
    Voda ako trvalý zdroj energie. Žiaci navštívia vodnú elektráreň v Nórsku v rámci
    medzinárodného týždňa, zúčastnia sa diskusie o iných zdrojoch energie, v rámci   
    výmenných pobytov sa zorganizujú návštevy iných zdrojov energie v jednotlivých
    krajinách (solárne, veterné, jadrové a iné elektrárne).
    Žiaci budú venovať pozornosť využitiu vody ako zdroja energie.
    Produkty:  referáty, správy, prezentácie, videá alebo filmy, výstavy, prezentácia výsledkov
    na webových stránkach alebo v brožúrach

6. Literatúra
    Všetci zainteresovaní žiaci budú čítať určenú literatúru, krátke poviedky s témou dážď a
    voda, následne počas výmenných pobytov v rámci workshopov budú prebiehať diskusie
    k tejto literatúre a krátkym poviedkam.    

7. Šport
    Počas medzinárodných týždňov a výmenných pobytov jednotlivé školy pripravia
    a zorganizujú rôzne športové súťaže.

8. Náš spoločenský život
    Žiaci pripravia prezentácie svojej krajiny (história krajiny, jej tradície, slávni občania,
    folklór),  ktoré budú prezentovať v rámci medzinárodných týždňov a výmenných pobytov.
    
Pri realizácii projektov žiaci budú intenzívne spolupracovať, navzájom sa kontaktovať a vymieňať si informácie o význame vody v našom každodennom živote a budú  využívať výsledky  z rôznych výskumných projektov v rôznych krajinách. Ich vedomosti sa obohatia o európsku dimenziu, spoznajú život v iných európskych krajinách, zvýši sa ich úroveň angličtiny;  prehĺbia sa počítačové zručnosti, využijú sa nové technológie, získajú nových priateľov.

Výsledné produkty sa budú zverejňovať a prezentovať všetkým žiakom a učiteľom (aj tým, ktorí do projektu nebudú zapojení), najmä počas výmenných pobytov. V školách sa budú pripravovať a konať rôzne prezentácie, výstavy, workshopy, diskusné fóra, či už počas vyučovania alebo vo voľnom čase. Projektu sa zúčastnia aj rodičia, budú súčasťou výmenných pobytov, pretože v ich rodinách budú dočasne ubytovaní žiaci z iných krajín. Môžu však prísť aj do škôl a prezrieť si výstavy súvisiace s projektom, získať informácie z rôznych bulletinov, brožúr,  listov a školských webových stránok, kde sa budú publikovať  rôzne články, fotografie a videá súvisiace s projektom a odzrkadľujúce našu činnosť.A teraz niekoľko slov o našich partnerských školách.

1. Koordinátor
Regionale Scholengemeenschap Tromp Meesters, Steenwijk, Holandsko
www.rsgtrompmeesters.nl
Škola sa nachádza v mestečku Steenwijk, ktoré má asi 30 000 obyvateľov. V jej priestoroch sa učí asi 1600 žiakov (od žiakov so špeciálnymi potrebami až po žiakov, ktorí sa pripravujú na univerzity).Špeciálna pozornosť sa venuje cudzím jazykom a internacionalizácii školy. V organizácii výmenných pobytov a rôznych medzinárodných projektov škola má dlhoročnú tradíciu.

2. Koordinátor
Askim videregående skole, Askim, Nórsko
www.askim.vgs.no
Uvedenú školu navštevuje asi 900 žiakov vo veku od 16 do 18 rokov, pracuje v nej asi
170 učiteľov, ponúka štúdium v 8 rôznych odboroch, ako prípravu do praxe alebo pre štúdium na vysokej škole.Nakoľko v tejto oblasti je veľký počet migrantov a utečencov, prostredie je naozaj internacionálne a škola každoročne otvára triedy aj pre túto skupinu obyvateľov  (im je poskytované základné vzdelanie s veľkým počtom hodín nórskeho jazyka). Škola otvorila aj tzv. „international department“, ktorého podstatou je práca na medzinárodných projektoch. S prácou na takýchto projektoch škola má niekoľkoročné skúsenosti.

1. Partner
Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gimnázium, Pécs, Maďarsko
http://gimnazium.ank.sulinet.hu/
www.educentrum.hu
Škola sa nachádza v južnej časti Maďarska, pripravuje žiakov vo veku od 14-18 rokov pre štúdium na univerzite, dôraz kladie na vzdelávanie v angličtine a nemčine. Škola je členom tzv.
„Eco-School“ siete,  ochrana životného prostredia je preto tiež súčasťou jej učebných osnov.

2. Partner
Collegio Vescovile Barbarigo, Padova, Taliansko
www.barbarigo.edu
Škola sa nachádza na severovýchode Talianska, v centre historickej Padovy. Je tu nižšia stredná skola a vyššia stredná škola so 4 odbormi: prírodovedným, humanitným, ekonomickým a hudobným. Veľká pozornosť sa venuje cudzím jazykom, najmä angličtine.

3. Partner
1o Geniko Lykeio Chaidariou, Chaidari, Grécko
http://speech.di.uoa.gr/globe/Haidari/Haidarigr.html
Škola je situovaná na západ od Atén, v prímestskej časti Chaidari. Vzdelávajú sa tu nielen deti gréckeho pôvodu, ale aj deti imigrantov z východoeurópskych krajín, ako z Albánska, Rumunska a Ruska, ktoré tiež chcú byť súčasťou európskej rodiny. Rovnako deti gréckeho pôvodu ako aj tieto deti imigrantov sa chcú stretávať so svojimi rovesníkmi z iných európskych škôl, vymieňať si skúsenosti, zdokonaľovať sa v angličtine a spoznávať iné európske kultúry a krajiny.  

4. Partner
Instituto de Educación Secundaria Licenciado Francisco Cascales, Murcia, Španielsko
www.murciaeduca.es/ieslicenciadofranciscocascales/
Škola sa nachádza v historickom centre, pripravuje žiakov hlavne pre štúdium na 3 univerzitách v meste Murcia, pričom špeciálny dôraz kladie na európske záležitosti a vyučovanie v jazyku anglickom. V organizovaní medzinárodných projektov škola má dobré skúsenosti.
5. Partner
Gimnazija Ptuj, Slovinsko
www.gimptuj.si
Gymnázium je situované na severovýchode Slovinska, pripravuje žiakov pre štúdium na univerzitu, vyučovanie v anglickom jazyku je na poprednom mieste, v súčasnosti škola úspešne pracuje na viacerých medzinárodných projektoch.

6. Partner
Gymnázium Bratislava, Slovensko
www.gymbilba.sk


Aké výmenné pobyty nás čakajú v tomto školskom roku?

    Na každom výmennom pobyte v  školskom roku 2011/2012 našu školu bude reprezentovať skupina 6 žiakov a 2 učiteľov, recipročne naša škola bude tiež hostiť skupiny
6 žiakov a 2 učiteľov z každej krajiny, do ktorej my vycestujeme. V tomto školskom roku to budú 4 krajiny (viď. nižšieuvedená tabuľka). Naši žiaci, ktorí vycestujú, budú mať zabezpečené ubytovanie a stravu v partnerských rodinách (spätne potom oni tým istým žiakom, keď prídu na Slovensko,  poskytnú ubytovanie a stravu), program počas celého týždňa pripraví hostiteľská škola, z grantu  budeme hradiť väčšiu časť cestovných nákladov. Presná čiastka bude uvedená pred každou výmenou.

    Žiakov, ktorí majú záujem o prácu na tomto projekte, pozývame na prvé orientačné stretnutie v učebni č.16 v stredu o 15.00 hod, kde sa dozvedia ďalšie podrobnosti.

    Po výbere žiakov  na výmenné pobyty a medzinárodné týždne v počte
24 žiakov  (+ 6 náhradníkov) pre tento školský rok bude nasledovať stretnutie s rodičmi a samotná práca na projekte, do ktorej sa môžu zapojiť viacerí žiaci, učitelia i rodičia.

    Veríme, že túto prácu v tomto školskom roku úspešne zvládneme, a v ďalšom školskom roku 2012/2013 sa takýchto pobytov bude môcť zúčastniť oveľa viac žiakov a učiteľov a určite budeme môcť navštíviť aj ostatné krajiny v partnerstve.

    

                            PhDr. Lubomíra Husárová
                        koordinátor projektu na Gymnáziu Bilíkova
                            mail: lhusarov@gymbilba.skTabuľka výmenných pobytov a medzinárodných týždňov

Dátum výmeny    Na Gymnázium Bilíkova pricestuje    Gymnázim Bilíkova vycestuje

4./5. – 11. februára 2012    Instituto de Educación Secundaria Licenciado Francisco Cascales, Murcia, Španielsko
    
4./5. – 11. februára 2012        Gimnazija Ptuj, Slovinsko

4./5. – 11. februára 2012        Askim videregående skole, Askim, Nórsko
(Medzinárodný týždeň – zúčastňujú sa všetky školy v partnerstve okrem Maďarska)

4. – 10. marca 2012        Regionale Scholengemeenschap Tromp Meesters, Steenwijk, Holandsko
(Medzinárodný týždeň – zúčastňujú sa všetky školy v partnerstve)

18./19. – 24./25. apríla 2012    Regionale Scholengemeenschap Tromp Meesters, Steenwijk, Holandsko
    
18./19. – 24./25. apríla 2012    Askim videregående skole, Askim, Nórsko
    
18./19. – 24./25. apríla 2012    Gimnazija Ptuj, Slovinsko
    
18./19. – 24./25. apríla 2012        Instituto de Educación Secundaria Licenciado Francisco Cascales, Murcia, Španielsko