Navigácia

Obsah projektu

Obsah projektu

Milí žiaci, vážení kolegovia a rodičia,

              Naša škola získala dvojročný grant v projekte Comenius, Školské partnerstvá, 2011-2013, s témou „Raindrops bring life to all of us“ v rámci Programu  celoživotného vzdelávania, ktorý už niekoľko rokov udeľuje SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu ) – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania v Bratislave. S projektom sme začali pracovať v minulom školskom roku a v tomto školskom roku pokračujeme.

               Koordinátorom v tomto partnerstve je škola

            Regionale Scholengemeenschap Tromp Meesters, Steenwijk, Holandsko

               Ďalší partneri sú nasledovní:

               Askim videregående skole, Askim, Nórsko

               Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gimnázium, Pécs, Maďarsko

               Collegio Vescovile Barbarigo, Padova, Taliansko

               1o Geniko Lykeio Chaidariou, Chaidari, Grécko

               Instituto de Educación Secundaria Licenciado Francisco Cascales, Murcia, Španielsko

Gimnazija Ptuj, Slovinsko

 

Cieľom tohto partnerstva je vytvoriť multilaterálny projekt pre všetky zúčastnené školy. Téma projektu je súčasťou mnohých vyučovacích predmetov a do projektu sa zapája nielen veľa žiakov a učiteľov, ale i rodičia. Jeho základom sú poznatky z oblasti vedy a techniky a zo života okolo nás, z nášho každodenného života, nakoľko téma projektu je „Raindrops bring life to all of us“ (Dažďové kvapky prinesú život nám všetkým). Venujeme sa však nielen výskumnej a vedeckej, ale aj umeleckej a tvorivej činnosti. A konečne európsku dimenziu dodáva nášmu projektu mobilita žiakov a učiteľov (mobilita znamená vycestovanie) – v jednotlivých krajinách organizujeme medzinárodné týždne a výmenné pobyty, ktoré sú príležitosťou na prezentovanie vlastnej krajiny a jej kultúry a na zoznámenie sa s inými krajinami a ich kultúrami.

               Ústredná téma nám poskytuje možnosti pre prípravu a vypracovanie čiastkových projektov. Do niektorých budú zapojené všetky partnerské školy, iné budú bilaterálne alebo s menším počtom účastníckych krajín.

 

              Aké čiastkové projekty realizujeme:

 

1. Voda - Zmena podnebia

    Zainteresovaní žiaci v jednotlivých školách merajú množstvo dažďa každý týždeň v

    priebehu niekoľkých mesiacov a navzájom si vymieňajú informácie. Vypracujú 

    grafy/tabuľky  porovnávajúce počasie.

2. Znečistenie - Kvalita pitnej vody

    Žiaci sledujú a analyzujú kvalitu pitnej vody vo svojej krajine a vymieňajú si informácie.

3. Život v jazerách, riekach a moriach

    Žiaci sledujú život v jazerách, riekach a moriach, v rámci výmenných pobytov sa

    realizujú exkurzie na neďaleké jazerá, k rieke alebo k moru zamerané na pozorovanie

    fauny a flóry.

4. Voda a zdravie, literárna súťaž

    Žiaci sa zúčastnia tematických exkurzií, vypočujú si prednášky odborníkov a súťažia

    v písaní krátkych esejí, poviedok, poézie, prípadne pripravia divadelné predstavenie.

    Obsahovou náplňou ich prác a exkurzií je vždy ústredná téma v rôznej podobe. V literárnej

    súťaži národní koordinátori vytvoria porotu. Najlepšie eseje a krátke príbehy sú odmenené,

    prípadne publikované.

5. Energia

    Voda ako trvalý zdroj energie. Žiaci navštívia vodné prípadne iné elektrárne v rámci

    medzinárodného týždňa, zúčastnia sa diskusie o rôznych zdrojoch energie (solárne, veterné,

    jadrové a iné elektrárne). Žiaci venujú pozornosť využitiu vody ako zdroju energie.

6. Literatúra

    Zainteresovaní žiaci čítajú určenú literatúru, následne počas výmenných pobytov

    v rámci workshopov prebiehajú diskusie k tejto literatúre, prípadne dramatizácie.   

7. Šport

    Počas medzinárodných týždňov a výmenných pobytov jednotlivé školy pripravia

    a zorganizujú rôzne športové súťaže.

8. Náš spoločenský život

    Žiaci pripravia prezentácie svojej krajiny, rôzne kultúrne programy a posedenia (história

    krajiny, jej tradície, slávni občania, folklór), ktoré prezentujú v rámci medzinárodných  

    týždňov a výmenných pobytov.

   Pri realizácii projektov žiaci intenzívne spolupracujú, navzájom sa kontaktujú a vymieňajú si informácie, snažia sa využívať výsledky  z rôznych výskumných projektov v rôznych krajinách. Ich vedomosti tak nadobúdajú novú, európsku dimenziu, spoznávajú život v iných európskych krajinách, zvyšuje sa ich úroveň angličtiny;  prehlbujú sa ich počítačové zručnosti, využívajú sa nové technológie, získavajú nových priateľov.

  Výsledné produkty sú zverejňované a prezentované všetkým žiakom a učiteľom (aj tým, ktorí do projektu nie sú zapojení) najmä počas výmenných pobytov. V školách sa pripravujú a konajú rôzne prezentácie, výstavy, workshopy, diskusné fóra, či už počas vyučovania alebo vo voľnom čase. Projektu sa zúčastňujú aj rodičia, sú súčasťou výmenných pobytov, pretože práve v ich rodinách sú dočasne ubytovaní žiaci z iných krajín. Môžu však prísť aj do škôl a prezrieť si výstavy súvisiace s projektom, zúčastniť sa kultúrnych programov a spoločných posedení, získať informácie zo školských webových stránok

 Úvodné prezentačné video o našej škole, ktoré pripravili žiaci pracujúci v projekte Comenius spolu s koordinátorom je k dispozícii na adrese:

http://web.saaic.sk/llp/sk/doc%5Cprezentacie%5C_2012%5C20121121_Tematicky_monitoring%5CHus%C3%A1rov%C3%A1_Gymn%C3%A1zium%20Bil%C3%ADkova%20BA.wmv

 

                                                                                                                PhDr. Lubomíra Husárová

                                                                                                   koordinátor projektu na Gymnáziu Bilíkova

                                                                                                               mail: lhusarov@gymbilba.sk