Navigácia

Organizačná štruktúra Školský vzdelávací program Školský rok 2019/20 Naši absolventi Školský vzdelávací program-učebné plány do r.2015 Hodnotiaca správa za rok 2018/19

2.  Organizačné zabezpečenie

         2.1. Vedenie školy:

  • Mgr. KASALA Daniel, riaditeľ školy
  • RNDr. TEDLA Pavol, štatutárny zástupca riaditeľa školy
  • RNDr. FUCHSOVÁ Eva, zástupkyňa riaditeľa
  • Mgr. RYBÁROVÁ Ivana, zástupkyňa riaditeľa

 

   2.2. Koordinátori:

  • Mgr. SLÁDEKOVÁ Iveta, pre propagáciu školy
  • Mgr. GUGHOVÁ Carmen , pre slovensko-nemecké bilingválne štúdium
  • Mgr. OLEJNÍKOVÁ Ľubica, pre slovensko-anglické bilingválne štúdium
  • Mgr. DZÚRIK Michal , pre spoluprácu so Žiackou školskou radou
  • PaedDr. SELEŠIOVÁ Bronislava, výchovný a kariérny poradca

 

 

Psychologička:

  • PhDr. Elena TOMKOVÁ

 

2.3. Vedúci predmetových komisií a vzdelávacích oblastí:

Jazyk a komunikácia   PaedDr. SVATOŠOVÁ Karin

Slovenský jazyk a literatúra     PaedDr. SVATOŠOVÁ Karin

Anglický jazyk                          PaedDr. ŠKULTÉTY DIEŠKOVÁ Petra

Nemecký jazyk                         Mgr. GUGHOVÁ Carmen

 

Matematika a práca s informáciami   Mgr. VARJU Dušan

Matematika                             Mgr. VARJU Dušan

Informatika                             Mgr. KASALA Daniel                    

 

Človek a spoločnosť   RNDr. TEDLA Pavol

Dejepis                                   Mgr. ZAJACOVÁ Margaréta

Geografia                               Mgr. JONIAKOVÁ Monika

Občianska náuka                   PaedDr. SELEŠIOVÁ Bronislava        

 

Človek a príroda   RNDr. PETRATUROVÁ Ľubica

Biológia                                    RNDr. PIPIŠKOVÁ Karin

Chémia                                    RNDr. PETRATUROVÁ Ľubica

Fyzika                                      RNDr. FEČKANOVÁ Edita                             

 

Človek a hodnoty   Mgr. DZÚRIK Michal

Etická a náboženská výchova              Mgr. DZÚRIK Michal

 

Umenie a kultúra  Mgr. SLÁDEKOVÁ Iveta    

 

Umelecko - výchovné predmety         Mgr. SLÁDEKOVÁ Iveta 

 

Zdravie a pohyb  Mgr. ŘEZNÍČKOVÁ Ľubica

Telesná výchova                     Mgr. ŘEZNÍČKOVÁ Ľubica

 

Garanti prierezových tém

Multikulturálna výchova:          Mgr. DZÚRIK Michal

Mediálna výchova:                   Mgr. SOKOLÍKOVÁ Ivana

Osobný a sociálny rozvoj:        Mgr. ŠTEFKOVÁ  Michaela

Environmentálna výchova:       RNDr. DORČÁKOVÁ Anna

Ochrana života a zdravia:         Mgr. KLIMOVÁ Iveta

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti:  RNDr. PETRATUROVÁ Ľubica