Navigácia

Predmetová komisia anglického jazyka 2019/2020 AKTIVITY Jazykové a poznávacie pobyty Olympiáda v anglickom jazyku Olympiáda v anglickom jazyku 2019/2020 Úspechy našich študentov

Stránky predmetovej komisie - anglický jazyk

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku sa organizuje v kategóriách 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2:

1A        

žiaci 4., 5., 6. a 7. ročníka ZŠ,žiaci prímy asekundy osemročných gymnázií.

 • žiaci, ktorí nenavštevujú bilingválny typ výučby, alebo sa neučia ani jeden predmet vanglickom jazyku (AJ)
 • žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je AJ, netrval dlhšie ako dva mesiace

 

1B          

žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ,žiaci tercie akvarty osemročných gymnázií, žiaci 1. a2. ročníka šesťročných gymnázií.

 • žiaci, ktorí nenavštevujú bilingválny typ výučby, alebo sa neučia ani jeden predmet  vAJ
 • žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je AJ, netrval dlhšie ako dva mesiace

 

1C        

anglofónni žiaci žiaci ZŠ, žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií, žiaci 1. a2. ročníka šesťročných gymnázií.

 • žiaci, ktorí sú občanmi SR
 • žiaci, ktorých jeden z rodičov je native-speaker,alebo inej národnosti sdorozumievacím jazykom AJ
 • žiaci prímy až kvarty anglických sekcií osemročných gymnázií
 • žiaci 1. a 2. ročníka anglických sekcií šesťročných gymnázií
 • žiaci ZŠ, ktorí navštevujú bilingválny typ výučby, alebo sa učia minimálne jeden predmet v AJ
 • žiaci ZŠ, ktorí navštevujú školu s posilneným vyučovaním AJ s viac ako6-hodinovou dotáciou týždenne
 • žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacich krajinách alebov inej krajine, v ktorejvyučovacím jazykom bol AJ, trval dlhšie ako dva mesiace a prebiehal v rámci rokov od 2007/2008 (vrátane) doteraz. Netýka sa to obdobia pred školským rokom 2007/2008

 

2A       

žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií, žiaci kvinty a sexty osemročných gymnázií, žiaci 3. a 4. ročníka šesťročných gymnázií,           žiaci 1. a  2. ročníka obchodných a hotelových akadémií, žiaci stredných škôl hotelového a obchodného zamerania s maturitou a s dotáciou AJ vyššou ako tri hodiny týždenne.

 • žiaci, ktorí nenavštevujú bilingválny typ výučby, alebo sa neučia ani jeden predmet v AJ
 • žiaci, ktorých pobyt vanglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je AJ, netrval dlhšie ako dva mesiace

 

2B

žiaci 3. a 4. ročníka gymnázií, žiaci septimy a oktávy osemročných gymnázií, žiaci 5. a 6. ročníka šesťročných gymnázií,     žiaci 3. a 4. ročníka obchodných ahotelových akadémií, žiaci stredných škôl hotelového a obchodného zamerania s maturitou a s dotáciou AJ vyššou ako tri hodiny týždenne.

 • žiaci, ktorí nenavštevujú bilingválny typ výučby, alebo sa neučia ani jeden predmet v AJ
 • žiaci, ktorých pobyt vanglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je AJ, netrval dlhšie ako dva mesiace  

2C1

žiaci všetkých typov SŠ bez vekového určenia a príslušných ročníkov osemročných a šesťročných gymnázií.

 • žiaci kvinty až oktávy anglických sekciíosemročných gymnázií
 • žiaci 3. až 6. ročníka anglických sekcií šesťročných gymnázií
 • žiaci, ktorí navštevujú bilingválny typ výučby, alebo sa ia minimálne jeden predmet vAJ
 • žiaci, ktorí navštevujú školu s posilneným vyučovaním AJ s viac ako 6-hodinovou dotáciou týždenne

 

2C2

anglofónni žiaci žiaci všetkých typov SŠ bez vekového určenia a príslušných ročníkov osemročných a šesťročných gymnázií         

 • žiaci, ktorí sú občanmi SR
 • žiaci, ktorých jeden z rodičov je native-speaker,alebo inej národnosti s dorozumievacím jazykom AJ
 • žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom bol AJ, trval dlhšie ako dva mesiace a prebiehal v rámci rokov od 2007/2008 (vrátane) doteraz. Netýka sa to obdobia pred školským rokom 2007/2008.