Navigácia

Úvod

 

Informácie pre uchádzačov o štúdium v šk. roku 2020/2021:

Podrobnosti o prijímacom konaní pre jednotlivé typy štúdia uverejníme  v kritériách pre prijímacie konanie :

BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM (slovensko - anglické a slovensko - nemecké)

- kritéria pre bilingválne triedy budú zverejnené na stránke školy do 1.2.2020

Upozorňujeme, že je možné prihlásiť dieťa v rámci talentových skúšok súčasne na 2 odbory na našej škole, konkrétne na bilingválne štúdium v AJ a bilingválne štúdium v NJ na šk. rok 2020/2021. Je potrebné podať dve samostatné prihlášky, uchádzač bude robiť iba jedny skúšky a na základe ich výsledkov bude zaradený do poradia na jednotlivé odbory. 

Prijímacia skúška bude pozostávať z overenia špeciálnych schopností a nadania:

TEST 1 zo všeobecných študijných predpokladov - verbálne schopnosti, analytické schopnosti, kvantitatívne schopnosti a práca s údajmi 

Ukážky testov:

VSP1.pdf

VSP2.pdf

VSP3.pdf

TEST 2 zo všeobecných jazykových schopností - vnímavosť na cudzie jazyky, schopnosť analyzovať neznámy jazyk, sluchová dispozícia na učenie sa jazykov, verbálne myslenie, slovná zásoba

Ukážky testov:

VJS1.pdf

VJS2.pdf

VJS3.pdf

 

Neúspešní uchádzači sa môžu zúčastniť prijímacích skúšok na štvorročné štúdium.

 

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

- kritériá pre štvorročné štúdium zverejníme do 31.3.2020

Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí na Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka získali zo slovenského jazyka a literatúry minimálne 90 % a zároveň z matematiky minimálne 90 %.

 

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

- kritériá pre osemročné štúdium zverejníme do 31.3.2020

Ukážky testov:

MAT_8R.pdf

SJ_8R.pdf

Gymnázium na Bilíkovej ul. v Bratislave neorganizuje ani nikoho nepoveruje organizovaním prípravných kurzov na prijímacie skúšky.