Navigácia

Legislatíva

Maturita - Legislatíva

M A T U R I T A      2020

Organizáciu maturitej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č.209/2011.  

Od 1.9.2012 nadobúda účinnosť nové znenie §15 Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky ods. 7 písmena a) a ods. 8 písmeno a) vyhlášky č.318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školkách v znení vyhlášky č. 209/2011

Žiaci nášho gymnázia maturujú povinne zo 4 premetov, v poradí: 1. slovenský jazyk, 2. cudzí jazyka na úrovni B2 (žiaci bilingválnych tried príslušný jazyk na úrovni C1). Tretí predmet si žiaci vyberajú zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných (okrem cudzích jazykov) predmetov, v ktorom mali súčet týždenných hodinových dotácii počas štúdia najmenej 6. Štvrtý predmet na maturitnej skúške je ľubovoľný (ak si žiak vyberie cudzí jazyk, môže ho vykonať na úrovni B1, reps. B2). Dobrovoľnú maturitnú skúšku môže žiak vykonať najviac z dvoch predmetov.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

Ø       30. september 2019– najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami. 

Ø       15. október 2019 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb. 

Ø       31. január 2020 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

    Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti      

 • 17. marca 2020 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
 • 18. marca 2020 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
 • 19. marca 2020 (štvrtok) – v predmete matematika,

 

Ø       31. marec 2020 – najneskorší termín, dokedy musí riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schváliť maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam povolených učebných pomôcok.

Ø       31.marca-3. apríl 2020 - náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín v školách, ktoré určia krajské školské úrady.

Ø      3. – 8. septembra 2020 - opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2019/2020. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2020.

 

    Časový harmonogram ústnych skúšok                                                 

Ø   

Harmonogram ústnych skúšok bude zverejnený v menu Maturita.

 

 

FORMY MATURITNEJ SKÚŠKY

 

   Externá forma maturitnej skúšky

 

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy. Žiaci gymnázia vykonávajú externú a písomnu časť internej skúšky z cudzieho jazyka na úrovni B2!

 

Ø       Slovenský jazyk a literatúra - 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou)

Ø       Matematika - 150 minútový test (20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede).

Ø       Anglický jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 150 minútový test (úroveň C1:64 úloh s výberom odpovede, 26 s krátkou odpovedou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Ø       Nemecký jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 150 minútový test (úroveň C1:64 úloh s výberom odpovede, 26 s krátkou odpovedou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.
 

    Písomná forma internej časti MS – slohová práca

 

Ø       Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných).
 

Ø       Anglický jazyk - 60 minútový test (1 úloha s dlhou odpoveďou)- úroveň B2

                                     90 minútový test (1 úloha s dlhou odpoveďou)- úroveň C1

Ø       Nemecký jazyk - 60 minútový test (1 úloha s dlhou odpoveďou)- úroveň B2

                                            90 minútový test (1 úloha s dlhou odpoveďou)- úroveň C1

 

 

    Ústna forma internej časti MS

Tvorí ju ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky a v predmete praktická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná.

Ø       Anglický jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

Ø       Biológia - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

Ø       Dejepis - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

Ø       Dejiny umenia - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

Ø       Fyzika - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

Ø       Geografia - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

Ø       Chémia - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

Ø       Informatika - 30 min. príprava, 20 min. odpoveď.

Ø       Matematika - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

Ø      Náuka o spoločnosti - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

Ø      Nemecký jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

Ø      Slovenský jazyk a literatúra -  20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

 

Hodnotenie na maturitnej skúške

Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky. Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a výsledok sa ani neuvádza na maturitnom vysvedčení.

    Kedy zmaturujete?

Ø      Zo SJ a L, AJ, NJ (teda predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý
(bez ohľadu na hodnotenie písomnej formy internej časti a externej časti

b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej forme internej časti získate viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

Ø      Z matematiky (predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý
(bez ohľadu na hodnotenie písomnej formy internej časti a externej časti)
b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

Ø      Z ostatných predmetov ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 - dostatočný.

 

  

 • Ak nie ste spokojní s hodnotením maturity


     Žiak, zákonný zástupca žiaka alebo ním poverená osoba, alebo osoba, ktorej je maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pestún alebo zástupca zariadenia, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu v zariadení ústavnej starostlivosti (ďalej len „žiadateľ“), môže požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do svojej písomnej práce a porovnať jej hodnotenie s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia práce do 5 dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku.

     Žiadateľ môže podať písomné námietky voči hodnoteniu maturitnej skúšky prostredníctvom riaditeľa školy:

 • písomnej formy internej časti maturitnej skúšky do 8 dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku, Štátnej školskej inšpekcii
 • ústnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky do 8 dní od jej vykonania, Štátnej školskej inšpekcii
 • teoretickej časti odbornej zložky alebo praktickej časti odbornej zložky na stredných zdravotníckych školách do ôsmich dní od jej vykonania, Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky


     Ak je opodstatnená námietka žiadateľa voči hodnoteniu maturitnej skúšky:

 • písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, môže Štátna školská inšpekcia uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov
 • ústnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky, môže Štátna školská inšpekcia nariadiť komisionálne preskúšanie pri zistení nedostatkov pri klasifikácii
 • teoretickej časti odbornej zložky alebo praktickej časti odbornej zložky na stredných zdravotníckych školách, môže Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov alebo nariadiť komisionálne preskúšanie pri zistení nedostatkov pri klasifikácii


     Preskúšanie sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení. 

INFORMÁCIE ZO STRÁNKY: Centrálny informačný portál rezortu školstva

 https://www.iedu.sk/zivotne_situacie/maturita/Stranky/default.aspx

 

         

 

organizácia maturitnej skúšky   

 

Ø       Žiak môže vykonať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov, v ktorých sa vzdelával

Ø       Maturitnú skúšku tvoria 4 povinné predmety:

1)       slovenský jazyk a literatúra 

2)       povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk

3)       voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (týždenná hodinová dotácia pre predmet - najmenej 6 hodín)

4)      ďalší voliteľný predmet

ü      Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalšieho predmetu alebo najviac dvoch predmetov, ktoré si zvolí.  Môže si vybrať, či absolvuje celú maturitnú skúšku alebo len jej časť (externú alebo internú). Výber dobrovoľného predmetu oznámi žiak písomne do 30. septembra triednemu učiteľovi. 
     Ak žiak neuspel na maturitnej skúške z dobrovoľného predmetu, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a na vysvedčení o maturitnej skúške sa neuvádza.

 

Ø       Maturitná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk pozostáva z externej, písomnej formy internejústnej časti 

Ø    externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka na úrovni B2(resp. C1). Cudzí jazyk si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku (povinný cudzí jazyk) spolu s úrovňou, na ktorej bude maturovať (pre bilingválne štúdium povinná úroveň C1).

Ø       Maturitná skúška z matematiky sa skladá z externej a ústnej časti

Ø       Ostatné predmety majú len ústnu časť maturitnej skúšky

 

Ø       vo všetkých maturitných predmetoch okrem cudzích jazykov nie sú sa úrovne

Ø       zadania ústnej formy internej časti sa nezverejňujú!!!

Ø       z druhého, resp. ďalšieho cudzieho jazyka môže žiak vykonať ústnu formu internej časti na úrovni B1, resp. B2

Ø       žiaci gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským si môžu ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet 

 

opravná MS

Opravnú maturitnú skúšku (MS) môže konať žiak gymnázia alebo strednej odbornej školy, ktorý na maturitnej skúške neuspel z niektorých, najviac však z dvoch predmetov. Maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov. 

     Žiakovi strednej školy, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch predmetov alebo neúspešne vykonal maturitnú skúšku na niektorej opravnej skúške, môže opakovať celú maturitnú skúšku.

     Opravnú skúšku môže žiak konať na vlastnú žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy. V prípade, že tak neurobí, nebude mať ukončené stredoškolské vzdelanie a najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania bude u neho základné vzdelanie.

     Opravnú skúšku ústnej formy internej časti MS okrem jej písomnej formy žiak koná na strednej škole, na ktorej maturoval. Ak žiak koná opravnú MS z predmetu, ktorý má externú aj internú časť, a koná ju zo všetkých častí, potom ústnu formu internej časti MS môže konať v riadnom termíne.


     Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.
 

     Riaditeľ školy na základe žiadosti žiaka, ktorej predchádza súhlas školskej maturitnej komisie povoliť konať opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS, prihlási tohto žiaka na EČ a/alebo PFIČ MS na príslušný Odbor školstva obvodného úradu v sídle kraja. Miesto konania určí žiakovi do 30 dní pred konaním maturitnej skúšky.
 
     Opravný termín MS v prípade ústnej formy internej časti  MS okrem jej písomnej formy sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka.
 
     V prípade, že je žiak na opravnej skúške neúspešný alebo klasifikovaný stupňom 5 (nedostatočný) z niektorých predmetov, môže mu byť povolená druhá opravná skúška. Tu však musí žiak na vlastnú žiadosť vykonať najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka príslušnej strednej školy.
 •