Navigácia

Všeobecné informácie a termíny Kritéria na prijatie VÝSLEDKY- 4-ročné štúdium Zoznam prijatých uchádzačov na šk. r. 2019/2020 bez prijímacej skúšky

Všeobecné informácie a termíny

 

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM (79 02 J) - pre uchádzačov  z 9. ročníka základných škôl

 V školskom roku 2020/2021 otvárame jednu triedu prvého ročníka štvorročného štúdia.  

Uvedený typ štúdia poskytuje absolventom všeobecné vzdelanie s výbornými predpokladmi  na úspešné štúdium na vysokej škole. Tomu je prispôsobená aj skladba predmetov v štvrtom ročníku, kde prevažujú voliteľné predmety ( 16 hodín týždenne ). Vďaka tomu sa žiaci maturitného ročníka venujú predovšetkým predmetom dôležitým pre ich ďalšie vysokoškolské štúdium. 
   V súlade s tradičným zameraním školy sú hodiny školského vzdelávacieho programu využité predovšetkým na posilnenie výučby cudzích jazykov a prírodovedných predmetov. 
Žiaci sú pod vplyvom kvalitných a skúsených pedagógov našej školy vedení nielen k systematickému štúdiu, ale aj k rozvoju svojich schopností účasťou v rôznych odborných záujmových súťažiach a olympiádach.
 
 
Termíny prijímacích skúšok pre uchádzačov o štúdium v šk. roku 2020/2021:

Prijímacie skúšky do štvorročného gymnázia – 11. a 14. máj 2020
 

 

Kritéria prijatia zverejní riaditeľ školy do 31. marca 2020.  Odporúčame sledovať internetovú stránku školy https://gymbilba.edupage.org .