Navigácia

Všeobecné informácie a termíny Kritéria prijatia Výsledky prijímacích pohovorov

Všeobecné informácie a termíny

 

BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM slovensko-anglické  (79 02 J 74) - pre uchádzačov  z 8. alebo 9. ročníka základných škôl

V školskom roku 2020/2021 otvárame dve triedy prvého ročníka bilingválneho slovensko-anglického štúdia.  

Uvedený typ 5-ročného štúdia poskytuje absolventom všeobecné vzdelanie s výbornými predpokladmi  na úspešné štúdium nielen na slovenských ale aj zahraničných vysokých školách, čomu je prispôsobený výber predmetov. 
   V prvom ročníku je štúdium zamerané na získanie a osvojovanie si jazykových zručností a kompetencií, vďaka 15 hodinovej týždennej dotácii hodín druhého vyučovacieho (anglického) jazyka. V druhom až štvrtom ročníku je štúdium zamerané na rozvoj všeobecných vedomostí a schopností potrebných na uplatnenie sa na vysokých školách s podporou rozvoja jazykových zručností výučbou predmetov biológia, chémia, fyzika, matematika a anglo-americké reálie v anglickom jazyku. V 5. ročníku si žiaci už väčšinu predmetov vyberajú podľa ich zamerania a budúceho uplatnenia  na vysokej škole (16 hodín týždenne).  
   Maturitná skúška je rozdelená na dve časti. V 4.ročníku žiaci maturujú zo slovenského jazyka a literatúry a v 5.ročníku z anglického jazyka na úrovni C1 a ďalších dvoch predmetov podľa výberu. V prípade, ak si žiak vyberie predmety, ktoré boli vyučované v anglickom jazyku, skladá maturitnú skúšku z týchto predmetov v tomto jazyku. 
   Všetci žiaci bilingválneho slovensko-anglického štúdia, ktorí úspešne zmaturujú z anglického jazyka budú mať možnosť získať všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1) z anglického jazyka.Tí žiaci, ktorí budú maturovať aj z iných predmetov v anglickom jazyku, môžu získať odbornú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1). Dosiahnutie uvedeného vzdelania otvára našim žiakom bránu vysokých škôl,  nielen na Slovensku, ale aj v anglicky hovoriacich a iných európskych krajinách.

 

Termíny prijímacích skúšok pre uchádzačov o štúdium v šk. roku 2020/2021:

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu pre prijatie do bilingválnych tried sa uskutoční 25.3.2020.


Upozorňujeme, že je možné prihlásiť dieťa v rámci talentových skúšok súčasne na 2 odbory na našej škole, konkrétne na bilingválne štúdium v AJ a bilingválne štúdium v NJ na šk. rok 2019/20. Je potrebné podať dve samostatné prihlášky, uchádzač bude robiť iba jedny skúšky a na základe ich výsledkov bude zaradený do poradia na jednotlivé odbory. 

Kritéria prijatia zverejní riaditeľ školy do 1. februára 2020. Odporúčame sledovať internetovú stránku školy https://gymbilba.edupage.org