Navigácia

Všeobecné informácie a termíny Kritéria na prijatie Výsledky 5-ročné bilingválne štúdium

Všeobecné informácie a termíny

BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM slovensko-nemecké  (79 02 J 74) - pre uchádzačov  z 8. alebo 9. ročníka základných škôl

V školskom roku 2020/2021 otvárame dve triedy prvého ročníka bilingválneho slovensko-nemeckého štúdia.  

Uvedený typ 5-ročného štúdia poskytuje absolventom všeobecné vzdelanie s výbornými predpokladmi  na úspešné štúdium nielen na slovenských ale aj zahraničných vysokých školách. 
Tomu je prispôsobená skladba predmetov. V prvom ročníku je štúdium zamerané na získanie výborných jazykových zručností vďaka 15 hodinovej týždennej dotácii hodín druhého vyučovacieho jazyka. V druhom až štvrtom ročníku je štúdium zamerané na rozvoj všeobecných vedomostí a schopností potrebných na uplatnenie na vysokých školách s podporou rozvoja jazykových zručností výučbou predmetov biológia, chémia, dejepis a matematika v druhom vyučovacom jazyku.

V 5.ročníku si žiaci väčšinu predmetov vyberajú podľa ich zamerania a budúceho uplatnenia  na vysokej škole (16 hodín týždenne). Maturitná skúška je rozdelená na 4. ročník (zo Slovenského jazyka a literatúry) a v 5. ročník (z Nemeckého jazyka a ďalších dvoch predmetov podľa výberu). 
   V rámci jazykovej prípravy umožňuje naša škola  žiakom získať  Nemecký jazykový diplom v úrovniach DSD 1 ( A2/B1 ) a   DSD 2 (B2/C1). Vďaka vysoko kvalifikovaným a skúseným pedagógom (vrátane nemeckej  lektorky) sú žiaci bilingválnych tried výborne pripravení na zvládnutie uvedených písomných a ústnych skúšok. Jazykový diplom  DSD 2 je pre našich žiakov „vstupenkou“ na vysoké školy v nemecky hovoriacich krajinách.
 

Termíny prijímacích skúšok pre uchádzačov o štúdium v šk. roku 2020/2021:

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu pre prijatie do bilingválnych tried sa uskutoční 25.3.2020.
 

Upozorňujeme, že je možné prihlásiť dieťa v rámci talentových skúšok súčasne na 2 odbory na našej škole, konkrétne na bilingválne štúdium v AJ a bilingválne štúdium v NJ na šk. rok 2019/2020. Je potrebné podať dve samostatné prihlášky, uchádzač bude robiť iba jedny skúšky a na základe ich výsledkov bude zaradený do poradia na jednotlivé odbory. 

Kritéria prijatia zverejní riaditeľ školy do 1. februára 2020. Odporúčame sledovať internetovú stránku školy https://gymbilba.edupage.org .