Navigácia

Všeobecné informácie a termíny Kritéria na prijatie VÝSLEDKY 8-ročné štúdium

Všeobecné informácie a termíny

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM (79 02 J) - pre uchádzačov  z 5. ročníka základných škôl

 V školskom roku 2020/2021 otvárame dve triedy prvého ročníka osemročného štúdia.

   Štúdium má učebný plán orientovaný na talentovaných žiakov základnej školy, ktorým je poskytnutý širší priestor                      na sebarealizáciu a ďalší rozvoj ich nadania a talentu, čím sa podporuje pravdepodobnosť ich úspešného pokračovania             na vyššom stupni gymnázia a následne  na vysokej škole. Tomu je prispôsobená aj skladba predmetov v ôsmom ročníku, kde prevažujú voliteľné predmety ( 16 hodín týždenne ). Vďaka tomu sa žiaci maturitného ročníka venujú predovšetkým predmetom dôležitým pre ich ďalšie vysokoškolské štúdium.
   V súlade s tradičným zameraním školy sú hodiny školského vzdelávacieho programu využité predovšetkým na posilnenie výučby cudzích jazykov a prírodovedných predmetov. Žiaci osemročného štúdia vďaka viacročnému pôsobeniu kvalitných a skúsených pedagógov našej školy patria dlhodobo medzi najúspešnejších absolventov gymnázia. Dôkazom sú pravidelné úspechy žiakov osemročného štúdia v rôznych odborných záujmových súťažiach a olympiádach, vrátane popredných umiestnení v celoslovenských kolách.

 

Termíny prijímacích skúšok pre uchádzačov o štúdium v šk. roku 2020/2021:

Prijímacie skúšky  – 11. a 14. máj 2020
 (do 10. apríla 2020 treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ)

 

Kritéria prijatia zverejní riaditeľ školy do 31. marca 2020.  Odporúčame sledovať internetovú stránku školy https://gymbilba.edupage.org .