Navigácia

Partnerstvá všeobecne

Partnerstvá všeobecne

            Školské partnerstvá Comenius sú decentralizovanou akciou, ktorú koordinuje Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávanie. Ich financovanie je založené na preddefinovanej paušálnej sume, ktorá závisí od počtu plánovaných mobilít v každej inštitúcii. Pod mobilitou sa rozumie cesta učiteľa alebo žiaka, ktorý sa zúčastňuje partnerských aktivít v partnerskej krajine. Školské partnerstvá trvajú dva roky.

             Ako definuje Školské partnerstvá Comenius Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania:

             Cieľom Školských partnerstiev Comenius je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú žiakom a učiteľom z rôznych partnerských krajín pracovať spolu počas trvania partnerstva na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu a zároveň tvoriť spoločný výsledný produkt.

            Školské partnerstvá pomáhajú žiakom a učiteľom nadobudnúť a zlepšiť si schopnosti nielen v téme alebo oblasti, na ktorú je projekt zameraný, ale tiež v oblasti tímovej práce, spoločenských vzťahov, plánovania a realizácie projektových aktivít a používania informačných a komunikačných technológií. Zapojenie sa do partnerstva navyše umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka.

            Školské partnerstvá sa rozdeľujú na:

o multilaterálne (minimálne 3 školy z 3 krajín zapojených do Programu celoživotného vydelávania - LLP)

o bilaterálne, ktoré sú zamerané na výmenu žiakov (2 školy z 2 krajín zapojených do LLP)

            V Školských partnerstvách Comenius sa môžu realizovať nasledovné akcie:

• projektové stretnutia inštitúcií zapojených do partnerstva,

• výmeny pedagógov a žiakov zapojených do projektových aktivít (napr. výmeny učiteľov; študijné návštevy vedúcich pedagógov; výmeny žiakov),

• výmeny skúseností z praxe medzi partnerskými školami,

• práca v teréne, projektový prieskum,

• tvorba, publikovanie a šírenie dokumentov, ktoré sa týkajú aktivít spolupráce,

• vytváranie technických predmetov, nákresov, umeleckých predmetov,

• predstavenia (napr. divadelné hry, muzikály),

• organizácia výstav, výroba a šírenie informačných materiálov,

• jazyková príprava učiteľov a žiakov, aby zvládli na dostatočnej úrovni pracovný jazyk partnerstva,

• spolupráca s inými projektmi v príbuzných tematických oblastiach (napr. siete Comenius), vrátane mobility na podujatia siete, výmena skúseností s inými inštitúciami v regióne,

• sebahodnotiace aktivity,

• šírenie projektových skúseností a výsledkov.

            Viac o programe Comenius a o školských partnerstvách:

            http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_uvodna_stranka.htm&sw_prog=2