Navigácia

Naša práca

Naša práca

 

Ako sme pracovali v školskom roku 2011/2012

            Hlavná téma nášho projektu “Raindrops bring life to all of us” sa odzrkadlila takmer vo všetkých našich aktivitách.

            Už v októbri 2011 boli vyhlásené celoškolské súťaže v písaní esejí a fotografická súťaž, obe súvisiace s témou projektu. Tri víťazné eseje nás potom reprezentovali na medzinárodnom fóre, organizátorom ktorého bola partnerská škola v Nórsku. Vyhodnotenie fotografickej súťaže bolo zverejnené na paneloch v priestoroch školy s vystavením víťazných fotografií. Počas výmenných pobytov v zahraničí žiaci pracovali na rôznych čiastkových odborných a tvorivých projektoch týkajúcich sa hlavnej témy, zúčastnili sa rôznych tematických exkurzií, navštívili rôzne múzeá a galérie a zapojili sa do viacerých športových podujatí.

            Na prezentačné účely v zahraničí i na domácej pôde pre zahraničných návštevníkov naši žiaci pripravili video o našej škole, prezentácie o Bratislave a o Slovensku a o zdrojoch energie. Na našu školu zavítali so svojimi prezentáciami aj rôzni odborníci a sprievodcovia na exkurziách poskytli odborné výklady. Žiaci pripravili aj kultúrne programy s využitím slovenských folklórnych prvkov, ktoré prezentovali nielen doma ale aj v zahraničí. Počas týždňa, kedy našu školu navštívili 3 partnerské reprezentácie z Nórska, Holandska a Slovinska, ako i v týždni, kedy našu školu navštívila partnerská škola zo Španielska, sme pripravili rôzne exkurzie (napr. návšteva elektrárne v Gabčíkove, Morské múzeum vo Viedni), tematické workshopy, kde žiaci riešili rôzne odborné problémové úlohy a prezentovali svoje riešenia, zostavovali grafy, ktorými sa napr. porovnávali zrážky, teplota a sila vetra v určitom mesiaci v každej krajine.

             Naši žiaci pripravili a súťaživým spôsobom odprezentovali vedomostný kvíz odzrkadľujúci, aké poznatky si naši hostia z pobytu u nás odniesli. Tvorivá úloha inšpirovala žiakov k zostaveniu básní a krátkych slohových útvarov na tému projektu, najskôr v angličtine a následne s prekladom do jazykov zúčastnených partnerských krajín. Všetky výsledky workshopov boli graficky stvárnené, vystavené v priestoroch školy a odprezentované. Práve v ten deň, keď sa pracovalo vo workshopoch, sme prizvali i lokálnu televíziu. Video z tohto dňa spolu s informáciami o projekte Comenius na našej škole bolo následne odvysielané v lokálnej televízii. Na slávnostnej večernej akadémii s typickými slovenskými jedlami, kde boli okrem zainteresovaných domácich a zahraničných žiakov a učiteľov pozvaní a prítomní aj rodičia žiakov pracujúcich v projekte, aj iní žiaci školy a učitelia, boli vystavené výsledky workshopov a jednotlivé účastnícke krajiny vystúpili so svojimi prezentáciami a kultúrnym programom. Posledný deň pobytu bol zorganizovaný volejbalový turnaj. Hráčmi boli aj žiaci, aj učitelia. O prvom roku našej činnosti bol uverejnený aj článok v miestnom Dúbravskom spravodaji.

            Z každého výmenného pobytu bol zhotovený plagát s fotografiami dokumentujúcimi pobyt našich žiakov v jednotlivých krajinách a z pobytu partnerských reprezentácií na našej škole. Tieto plagáty sú vystavené v priestoroch našej školy.

Prezentácia zameranú na realizáciu kľúčových kompetencií v našom projekte spolu s videom o našej škole nájdete na adrese: 

http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_vysledky_vypis.cfm&ID_vysledky=21.11.2012%20-%20Tematick%C3%BD%20monitoring%20pre%20realiz%C3%A1torov%20Comenius%20%C5%A0kolsk%C3%BDch%20partnerstiev%20schv%C3%A1len%C3%BDch%20v%20rokoch%202011%20a%202012%20zameran%C3%A9ho%20na%20K%C4%BE%C3%BA%C4%8Dov%C3%A9%20kompetencie

 

Ako sme pracovali v školskom roku 2012/2013

Gymnázium Bilíkova v Bratislave je už druhý rok zapojené do projektu medzinárodnej spolupráce Comenius. To znamená, že projekt tento školský rok končí. Doteraz v ňom spolupracovali študenti z 9 stredných škôl Európskych krajín: Holandska, Nórska, Španielska, Talianska, Grécka, Poľska, Slovinska, Maďarska a samozrejme Slovenska.

Spoločnou témou pre všetky školy v tomto projekte bola voda, ktorá prináša život nám všetkým: „Water brings life to all of us“.  Znamená to, že školy súťažili v tvorivej fotografii a písaní slohových prác na túto tému, v účastníckych krajinách navštevovali miesta súvisiace s vodou – ako napríklad vodné diela a elektrárne, vytvárali projekty a debatovali nielen o danej téme, ale aj na rôzne dnešné aktuálne témy. Pri výmenných stretnutiach si svoje práce navzájom vymieňali a súťažili formou kvízov.

Jazykom komunikácie bola samozrejme angličtina. Projekt teda neplnil iba poznávaciu funkciu, nerozvíjal iba vedomosti v danej téme, ale pomáhal študentom rozvíjať ich jazykové zručnosti v reálnom prostredí, a čo je nemenej dôležité, aj ich komunikačné schopnosti v styku s kultúrami iných krajín.

Mnohí z vás, čitateľov, už projekt Comenius poznáte, takže viete, že k tomu všetkému patria aj výmenné pobyty, kde študenti cestujú do hosťovských krajín a rovnako aj privítajú zahraničných študentov priamo u nich, v domácom prostredí. Sú teda prirodzene nútení komunikovať a spoznávať kultúrne rozdielnosti. Tak to bolo aj na našej škole.

V tomto školskom roku sa v rámci nášho gymnázia uskutočnili výmeny s dvoma krajinami – Španielskom – Licenciado Francisco Cascales v Murcii, a Holandskom – RSG Tromp Meesters v Steenwijku.  Vo februári prišli študenti z týchto krajín na návštevu k nám a naši študenti vycestovali do spomínaných krajín v apríli.

Od 3. do 9. februára navštívilo Gymnázium Bilíkova 24 účastníkov zo Španielska a Holandska. Okrem prehliadky školy a mesta zahraniční a naši študenti spolu s pedagógmi absolvovali exkurziu do Atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a kúpeľného mesta Trenčianske Teplice, prezreli si Vodárenské múzeum v Bratislave, zašli na výlet do Viedne. Príjemná bola aj vychádzka na Devín a spoločenský večer v priestoroch školy. V rámci workshopov pracovali na tematických projektoch, kde sa prejavilo aj ich estetické cítenie a tieto projekty boli následne vystavené v priestoroch školy. Po prezentácii o slovenskom folklóre si naživo vyskúšali aj lekciu folklórneho tanca, ktorú viedli študentky – členky bratislavských folklórnych súborov. Tiež si zahrali volejbal v tímoch podľa zúčastnených krajín. Na spoločenskom večeri, kde boli prítomní nielen domáci a zahraniční študenti, ale aj rodičia a pedagógovia a ďalší hostia, sa jednotlivé krajiny predstavili kultúrnym programom a žiaci nášho gymnázia pripravili atraktívne divadelné predstavenie „Water more than salt“ (Voda nad zlato) na motívy slovenskej ľudovej rozprávky Soľ nad zlato, ktoré malo veľký úspech. Ktovie, ktoré dojmy z tohto všetkého boli pre účastníkov najsilnejšie, možno brušná tanečnica v kúpeľoch Trenčianske Teplice pri prehliadke kúpeľného domu Hammam, alebo slnečná Viedeň, ktorá teplomilných Španielov potešila okrem iného aj príjemným slnečným počasím.

Počas výmenného pobytu v Holandsku, v dňoch 20. – 26. apríla boli naši študenti pozvaní na výlet loďkami po rašelinovom jazere v Giethoorne a do Národnej galérie v Amsterdame. Okrem toho debatovali na aktuálne témy a v tvorivých dielňach si preskúšali svoje maliarske schopnosti. Na spoločenskom večere v sále miestneho divadla sa všetky zúčastnené krajiny, ale hlavne domáci holandskí hostitelia predstavili hudobným, tanečným a moderátorským umením. Našim študentom asi najviac zostane v pamäti strašidelná noc, keď absolvovali nočný výlet do neďalekého lesa, kde im hostitelia pripravili zopár šokujúcich prekvapení v podobe lesných strašidiel a iných atrakcií. Samozrejme doprava na toto, inak rekreačné miesto s kempingom – Resort De Eese (Bultweg Woldberg), bola väčšinou vlastná – študenti prišli na bicykloch a tiež sa okolo polnoci na bicykloch vracali domov. Naši študenti sa bicyklami dopravovali takmer všade počas celého tohto pobytu a preto už rozumejú, prečo sa Holandsku hovorí nielen krajina tulipánov, ale aj bicyklov.

V období našej návštevy Holandska sme sa v Steenwijku stretli aj so študentmi a učiteľmi z Nórska a Slovinska, čo tiež obohatilo tento týždeň výmeny skúseností a zážitkov.

V Španielsku sa výmenný pobyt konal od soboty 20.4. do piatku 26.4.2013. Na výmene sa  okrem hosťujúcich Španielov zúčastnili školy z Holandska, Nórska, Slovinska a Grécka.

Murcia nás napriek očakávaniam privítala chladným a daždivým počasím.  Prvé dva dni strávili študenti v hosťovských rodinách a pedagógovia v príjemnej spoločnosti svojich kolegov. V pondelok sme absolvovali prehliadku krásneho mesta, kde sa snúbi Maurská, stredoveká aj moderná architektúra. V utorok sme strávili na pláži neďaleko Murcie a napriek 15 stupňom sa našli odvážlivci, ktorí vbehli do mora. Streda patrila práci v škole. Študenti absolvovali  laboratórne práce z biológie, pracovali na prezentácií v IT učebni a v telocvični nacvičovali tradičné flamenco.  My učitelia sme mali možnosť diskutovať so španielskymi kolegami o metódach a podmienkach práce, porovnať si učebnice a tiež sa porozprávať o výsledkoch, ktoré naši študenti dosahujú. Vo štvrtok sa športovalo. Volejbalový turnaj mierne pokazil dážď, ale študenti sa aj tak skvelo pobavili: futbalom, skákaním cez švihadlá a povzbudzovaním v hľadisku stredoškolskej volejbalovej ligy, ktorá sa konala v priľahlej budove.

V piatok skoro ráno sme sa s Murciou rozlúčili a vyštartovali smerom na letisko v Alicante.

Bodkou za projektom bola exkurzia našich žiakov na Priehradu mládeže pri Púchove a na Trenčiansky hrad, kde okrem hradných priestorov mohli obdivovať hĺbku studne lásky, pripomenúť si nesmrteľný príbeh Omara a Fatimy a uvedomiť si, že voda je naozaj to najcennejšie, čo máme, a preto s ňou nesmieme plytvať.

Spolupráca na projekte je samozrejme prínosom aj pre učiteľov, ktorí popri starostiach o svojich zverencov a všetkých organizačných prípravách mali možnosť pozorovať prácu a život zúčastnených škôl, vymeniť si množstvo skúseností a z chvíľ strávených so zahraničnými kolegami aj v ich domácnostiach sa dozvedieť to, čo sa nedočítajú v turistických príručkách.

Za toto všetko patrí vďaka nielen koordinátorom projektov jednotlivých zúčastnených krajín  - za našu školu Gymnázium na Bilíkovej ulici - PhDr. Lubomíre Husárovej - bez ktorých kvalitnej prípravy by škola nebola schválená a prijatá do projektu, ale aj Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC v Bratislave, ktorá poskytla grant. Pre takýto projekt bola neodmysliteľná nielen spolupráca učiteľov, žiakov, ale aj rodičov.

Podľa pravidiel našej Národnej agentúry SAAIC v Bratislave, sa náš projekt, žiaľ, tento rok končí. Naši žiaci navštívili v priebehu dvoch rokov dvakrát Holandsko, dvakrát Španielsko, Slovinsko, Nórsko a reprezentantov týchto krajín sme privítali aj na Slovensku. Z návštevy partnerských krajín a z pobytov zahraničných hostí u nás všetkým zainteresovaným v projekte COMENIUS zostávajú len tie najlepšie dojmy, nezabudnuteľné zážitky, nové poznatky a plno nových priateľov.