Navigácia

Nadačná listina

 

 

 

 

 

N A D A Č N Á    L I S T I N A  Nadácie LINGUAGYMBIL

 

 Článok I

Preambula

Zakladateľ Nadácie LINGUAGYMBIL zriadil touto nadačnou listinou nadáciu s názvom Nadácia LINGUAGYMBIL.

Článok II

Názov a sídlo nadácie

Názov nadácie :       Nadácia LINGUAGYMBIL

Sídlom nadácie:       Gymnázium, Bilíkova č. 24, 844 19  Bratislava

 

Článok III

Verejnoprospešný účel nadácie

 Účelom  nadácie je :                         

a)   podporovať vzdelávanie žiakov  Gymnázia na Bilíkovej ulici č. 24 v Bratislave (ďalej len gymnázium) doma i počas ich študijných pobytov na školách a iných inštitúciách v zahraničí,

b)   podporovať získavanie skúseností učiteľov gymnázia na školách, ďalších inštitúciách a podujatiach v  Slovenskej republike i v zahraničí,

c)  podpora pri  vytváraní podmienok na pôsobenie zahraničných lektorov na gymnáziu,

d)      podpora pri získavaní didaktických pomôcok, literatúry a metodických materiálov  zo zahraničia,

e)      podpora budovania materiálno-technickej základne gymnázia,

f)        podpora pri organizovaní jazykových kurzov, exkurzno-vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a internetu, využívanie výpočtovej techniky pre žiakov gymnázia,

g)      podpora športových aktivít na gymnáziu ako súčasti rozvoja osobnosti človeka,

h)      podpora medzinárodných aktivít a poznávacích expedícii žiakov a učiteľov

i)        podpora kultúrno-výchovných aktivít a podujatí žiakov  a učiteľov gymnázia,

j)       podpora súťažných, mimo vyučovacích a vzdelávaniu prospešných aktivity žiakov i učiteľov gymnázia.

k)    honorovanie učiteľov gymnázia, ktorí vyučujú nepovinné predmety (nad rámec učebných osnov), resp. vedú záujmové krúžky žiakov,

l)     podpora učiteľov gymnázia, ktorí významným spôsobom prispeli ku skvalitneniu vyučovania, alebo zviditeľneniu školy,

m)   personálne zabezpečenie vyučovania voliteľných predmetov a nepovinných predmetov na gymnáziu, v prípade potreby aj externými učiteľmi.

 

Článok IV

Zakladateľ nadácie

Zakladateľom nadácie je RNDr. Milan  ANTALA.

 

                                                                   Článok V

Hodnota nadačného imania

Hodnota nadačného imania je 6 638,78 euro (slovom šesťtisícšestotridsaťosem euro a sedemdesiatosem centov).

 

Článok VI

Hodnota a predmet majetkového vkladu, ktorý zakladateľ vložil

do nadačného imania pri založení nadácie

RNDr. Milan ANTALA, peňažný vklad 6 638,78 euro (slovom šesťtisícšestotridsaťosem euro a sedemdesiatosem centov).

Článok VII

Doba, na akú sa nadácia zriaďuje

 Zakladateľ sa rozhodol, že nadácia sa zakladá na dobu neurčitú.

 

 

 

Článok VIII

Počet členov orgánov nadácie, dĺžka funkčného obdobia a spôsob ich voľby

Spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie

 

1.      Správna rada je najvyšší orgán nadácie.

2.      Správna rada

a)     rozhoduje o zrušení nadácie,

b)    volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady, volí a odvoláva správcu nadácie    

        a revízora,

c)     rozhoduje o zmenách v nadačnej listine,

d)     vymenúva likvidátora,

e)     každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie,

f)      rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie

         a za podmienok ustanovených zákonom a nadačnou listinou,

g)     rozhoduje o zvýšení nadačného imania, o zmenách v predmete nadačného imania,

h)     rozhoduje o zriadení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití

        prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov

        nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na čas    

        neurčitý,

i)      určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie.

3.      Správna rada je povinná písomne odôvodniť svoje rozhodnutie podľa odseku 2 písmena g).

4.      Správna rada má  najmenej (3) členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Funkčné obdobie správnej rady je trojročné.

5.     Členom v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena iného orgánu tej istej nadácie.

6.   Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie.

7.      Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie.

8.     Na uvoľnenie miesta člena správnej rady musí byť správnou radou do 60 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový člen správnej rady na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie. Ak po uvoľnení miesta člena správnej rady klesne počet členov správnej rady pod troch členov, správna rada nemôže, s výnimkou voľby nových členov, až do času, kým nebude doplnená správna rada, prijať žiadne rozhodnutie.

9.      Návrh na voľbu a odvolanie členov správnej rady môže podať každý člen správnej rady.

 

10.  Členstvo v správnej rade zaniká

a)        uplynutím funkčného obdobia,

b)        písomným odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo správnej rade,

c)        odvolaním správnou radou,

d)        smrťou.

11.  Správna rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva a vedie zasadania správnej   rady. Predseda môže zvolaním a vedením poveriť iného člena správnej rady.

12.  Na voľbu a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.

13.  Správna rada je schopná uznášať sa ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

14.  Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia správnej rady s výnimkou rozhodnutí podľa čl. VIII ods. 2 písm. a) a ). V takom prípade sa návrh uznesenia správnej rady predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania oznámi členom správnej rady predseda správnej rady.

15.  Správca nadácie

1)       Správca nadácie je štatutárnym orgánom nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie                  a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom             alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

2)       Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada.

3)       Správna rada môže obmedziť právo správcu nadácie konať v mene nadácie. Tieto

          obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.

4)       Správca nadácie nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie. Je

          oprávnený zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady s poradným hlasom.

5)       Za správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s dlhodobým trvalým pobytom

          alebo s dlhoročným pobytom na území Slovenskej republiky funkčné obdobie    

          správcu je trojročné.

16.  Správna rada odvolá správcu nadácie, ak

a)       bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol

          právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol o podmienečnom odložení

          výkonu trestu odňatia slobody

b)      stratil spôsobilosť na právne úkony jeho spôsobnosť na právne úkony bola

         obmedzená.

 

17.  Správna rada môže odvolať správcu nadácie, ak

a)      nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto

         funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b)     neplní povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po

        písomnom upozornení správnej rady,

c)      stratí dôveru členov správnej rady.

18.  Správca nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie.

19.  Ak správna rada odvolá z funkcie správcu nadácie podľa odsekov 16 a 17 alebo ak sa správca nadácie vzdá funkcie podľa odseku 18, musí byť správnou radou do 30 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový správca nadácie. Do zvolenia správcu nadácie  koná v mene predsedu správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.

20.  Na voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. V prípade odvolania správcu nadácie podľa odseku 17 písm. C) je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady.

21.  Návrh na voľbu a odvolanie nadácie môže podať každý člen správnej rady.

22.  Revízor

1)      Revízor je kontrolným orgánom nadácie.

2)      Revízora volí a odvoláva správna rada. Pre revízora platia primerané ustanovenia    

         o správcovi nadácie. Funkčné obdobie revízora je trojročné.

3)      Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa

         činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade so všeobecne

         záväznými predpismi a nadačnou listinou.

4)         Revízor najmä

   a)      kontroluje vedenie účtovníctva,

   b)      schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,

   c)      upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich

            odstránenie.

Článok IX

Správca nadácie

   Prvým správcom je RNDr. Milan  A n t a l a.

 

Článok X

Podmienky nakladania s majetkom nadácie

  1. Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a na úhradu výdavkov (nákladov) na správu nadácie s nasledovnými podmienkami. Výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie do 15.12. na nasledujúci kalendárny rok.

 

2.      Výdavky (náklady) na správu nadácie zahŕňajú výdavky (náklady) na

a)      ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,

b)      propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie,

c)      prevádzku nadácie,

d)      odmenu za výkon funkcie správcu,

e)       náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,

f)        mzdové náklady,

g)      iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.

3.      Výdavky (náklady) na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene.

4.    Nadácia nemôže podnikať s výnimkou prenechania nehnuteľností do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie.

5.      Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

6.      Majetok nadácie nesmie použiť na financovanie činností politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.

7.      Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie, ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.

8.      Nadácia je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má bankové povolenie na území Slovenskej republiky.

9.      Peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť len na nákup

a)       štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,

b)       cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov

          otvorených podielových fondov,

c)       hypotekárnych záložných listov,

d)       vkladových listov. Vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,

e)       nehnuteľností.

 

 

 

 

 

Článok XI

Okruh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie

 Z majetku nadácie možno poskytnúť prostriedky

 

a)      fyzickým osobám,

b)      právnickým osobám

c )     žiakom, študentom a učiteľom uvedenej školy v Článku III bod a) nadačnej listiny

                                                    

                                                     Článok XII

                   Podmienky poskytovania prostriedkov tretím osobám

 -                    fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré musia pôsobiť v oblasti verejnoprospešného účelu nadácie,

-           fyzické osoby musia byť staršie ako 10 rokov,

-           o poskytovaní prostriedkov rozhoduje správna rada nadácie.

 

 

                                                                                               Milan   A n t a l a , v.r.

                                                                                                       zakladateľ