Navigácia

Projekt ESF Aktivity projektu Školenia Vybavenie projektu Dokumenty a materiály na stiahnutie Inovatívne metódy vo vyučovaní Ukážky z hodín Výzva na predloženie ponúk Rok 2013/14

Projekt ESF

Projekt ESF


    Názov projektu:              Bilíkova – moderné európske gymnázium

 

Kód ITMS Projektu:          26140130003

 

Miesto realizácie projektu:Bilíkova 24, 844 19 Bratislava

 

Kód výzvy:                      OPV-2008/4.1/01-SORO

 

Operačný program:          Vzdelávanie

 

Spolufinancovaný fondom:Európsky sociálny fond

 

Prioritná os:                     4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 

                                           pre   Bratislavský kraj

Opatrenie:                         4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre

                                                Bratislavský kraj