Navigácia

Školský poriadok

                                                 

V N Ú T O R N Ý   P O R I A D O K   Š K O L Y

1. septembra 2018

Preambula

 

Gymnázium na Bilíkovej ul. č. 24 v Bratislave je výberovou strednou školou, ktorú si žiak

 zvolil dobrovoľne,  preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a vnútorným poriadkom.

V záujme naplnenia práva na vzdelanie  škola zabezpečí vnútorný  chod školy, organizáciu

života študentov a podmienky  pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol optimálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi, ako aj učiteľmi.

Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu základných práv

a slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.

Z tohto dôvodu sa ustanovuje nasledovný vnútorný poriadok, ktorý vychádza zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a ďalších dokumentov súvisiacich s týmto zákonom.

A. Všeobecné ustanovenia

I. Organizácia vyučovacieho dňa

 

 1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak.

 

2. Vyučovanie začína spravidla o 8,00 hodine ( najskôr o 7,05 hod.) a končí podľa rozvrhu jednotlivých tried.

    Rozvrh vyučovania :

    0. hodina - 7,05 -   7,50 hod.

    1.               8,00 -   8,45 hod.

    2.               8,55 -   9,40 hod.

    3.               9,50 - 10,35 hod.

    4.             10,55 - 11,40 hod.

    5.             11,50 - 12,35 hod.

    6.a           12,45 - 13,30 hod.

    6.b           13,15 - 14,00 hod.

    7.             14,05 - 14,50 hod.

    8.             14,55 - 15,40 hod.

    9.             15.45 - 16.30 hod

   10.            16.35 - 17.20 hod

   11.            17.25- 18.10 hod

    Triedy, ktoré začínajú poobedňajšie vyučovanie 6.b vyučovacou hodinou, idú na obed po 5.

    vyučovacej hodine. Ostatné triedy po 6.a vyučovacej hodine. Počas vydávania obedov zabezpečujú

    dozor učitelia a žiaci podľa harmonogramu. Žiakov z budovy osemročného gymnázia privádzajú

    na obed profesori, ktorí v triedach učili poslednú vyučovaciu  hodinu (príma až kvarta).

 

3. Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6,45 hod. do 16,00 hod. Po 16,00 hod. je vstup do budovy dovolený len v sprievode zamestnanca školy. Vstup do telovýchovného traktu po 15,00 hod. sa riadi organizačným poriadkom Školského športového klubu.

 

4. Pri vstupe do školy sa žiaci prihlásia svojou kartou do systému „Agenda školy“.

Žiaci sú povinní byť v škole minimálne 5 minút pred svojou prvou vyučovacou hodinou - škola sa pre žiakov zatvára o 7,55 hod.

Pred začiatkom vyučovania a počas prestávok konajú pri vchode a na chodbách dozor učitelia podľa harmonogramu.

Odchod zo školy pred skončením poslednej vyučovacej hodiny je možný len na základe priepustky vydanej triednym učiteľom, ktorú žiak odovzdá pri odchode na vrátnici. 

 

5. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, laboratóriách a telovýchovných priestoroch.

 

6. Každá trieda má pridelenú šatňu , za ktorú sú žiaci počas celého školského roku zodpovední. Kľúče od šatne  má každý žiak.

 

7. Ak majú žiaci počas vyučovania voľnú hodinu, zdržiavajú sa  vo vestibuloch alebo vonkajšom átriu školy. Správajú sa tak, aby nerušili prebiehajúci vyučovací proces. 

 

8. Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach a vo vestibuloch. Počas prestávok môžu navštíviť bufet v hlavnej budove.

 

9. Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) predkladajú žiaci na vedení školy až po podpise triednym učiteľom alebo zastupujúcim triednym učiteľom.

 

II. Práva a povinnosti žiakov

 

1. Každý žiak má právo

 

a) byť zvolený do žiackej samosprávy, rady školy a pôsobiť v nej,

b) prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov spolupodielať sa na činnosti rady školy (predkladať pripomienky, podnety, návrhy, opatrenia),

c) na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní,

d) na dodržovanie základných psychohygienických noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v jednom celku),

e) na kvalitnú výuku v každom povinnom a voliteľnom predmete,

f) na komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie,

g) slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme,

h) na zdôvodnenie klasifikácie pri jednotlivych odpovediach,

i) požiadať o komisionálne skúšanie (žiaci mladší ako 18 rokov prostredníctvom zákonného zástupcu),

j) vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru, resp. svojím záujmom iniciovať i zriadenie ďalších, podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov,

k) podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti (Školský športový klub, účasť v literárnych súťažiach, SOČ , predmetové olympiády a iné).

 

2. K povinnostiam žiaka patrí

 

a) osvojiť si vedomosti, zručnosti a získať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v budúcom povolaní,

b) osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov školy a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,

c) chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí,

d) byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený,

e) šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,

f) dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo vnútornom poriadku školy,

g) nastupovať do školy  minimálne 5 min. pred začiatkom vyučovania svojej triedy,

h) vykonávať službu v školskej jedálni podľa vopred stanoveného harmonogramu

i) udržiavať v škole poriadok, najmä v súvislosti s konzumáciou potravín zo školského bufetu ako aj

    z domu donesených potravín ( nie v sklenných obaloch).

 

 

3. Žiakovi nie je dovolené

 

a) fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou ani elektronické cigarety,

b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie, a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,

d) manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy,

e) znečisťovať steny a ničiť zariadenie učebne, šatní a ostatných priestorov školy,

f) používať vulgárne výrazy,

g) počas  vyučovacieho   procesu  používať  mobil, nahrávače zvukového alebo obrazového záznamu a podobné zariadenia (ak žiak mobil má, musí byť počas vyučovacích hodín vypnutý a schovaný v taške). V prípade porušenia tohto zákazu bude mobil alebo iné spomenuté zariadenie žiakovi odobraté a vrátené bude zákonnému zástupcovi osobne.

h) konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu,

i) nosiť do školy drahé veci (zlaté šperky- retiazky,  prstene…) a neprimerané obnosy peňazí- v prípade straty, odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy doniesol.

j,bez povolenia vyučujúceho pracovať na počítači umiestnenom v každej triede

k,opustiť školu bez súhlasu triedneho učiteľa alebo iného pedagóga v čase vyučovania s výnimkou študentov maturitných ročníkov

 

III. Výchovné opatrenia

 

Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

 

 1. Pochvala triednym učiteľom:

 

 1. za výborný prospech - prospel s vyznamenaním,
 2. za 0  vymeškaných hodín pokiaľ neurobil/a žiadny priestupok,
 3. za úspešnú reprezentáciu školy,
 4. za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,
 5. za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.
 6. podľa uváženia triedneho učiteľa alebo na návrh niektorého učiteľa

 

 1. Pochvala riaditeľom školy

 

 1. za výborný prospech - priemer 1,0 v obidvoch polrokoch školského roku
 2. za úspešnú reprezentáciu školy
 3. za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.
 4. podľa uváženia riaditeľa školy alebo na návrh triedneho učiteľa

 

 

Opatrenia na posilnenie disciplíny

 

 1. Pokarhanie triednym učiteľom

    za jednorázové porušenie vnútorného poriadku:

 1. nevhodná úprava zovňajšku,
 2. neprezúvanie sa v priestoroch školy,
 3. nesplnenie povinností týždenníkov,
 4. iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo žiackym kolektívom,
 5. za opakované neskoré príchody na vyučovanie, za menej ako 6 neospravedlnených hodín,
 6. ak je nevyhnutné použiť pokarhanie triedneho učiteľa v priebehu klasifikačného obdobia druhý krát, výsledkom je pokarhanie riaditeľom školy a znížená známka zo správania na druhý stupeň (uspokojivé).

 

 1. Pokarhanie riaditeľom školy

 

 1. za 6 až 12 hodín neospravedlnenej absencie,
 2. za podvádzanie,
 3. za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov legálnych a nelegálnych drog v školských priestoroch a na školských akciách podľa závažnosti priestupku,
 4. za opakujúce sa neslušné správanie,
 5. za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 3,
 6. za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia,
 7. za používanie mobilu a  zariadení na záznam obrazu alebo zvuku počas vyučovania.
 8. za opustenie školy bez súhlasu triedneho učiteľa alebo iného pedagóga s výnimkou žiakov maturitných ročníkov počas voľných hodín

 

S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na druhý stupeň (uspokojivé).

 

 1.  Podmienečné vylúčenie zo školy (podľa závažnosti priestupku)

 

 1. za 13 až 30 hodín neospravedlnenej absencie,
 2. za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie žiakov a učiteľov,
 3. za pužívanie alkoholických nápojov a iných druhov legálnych a nelegálnych drog v školských priestoroch a na školských akciách podľa závažnosti priestupku,
 4. za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,
 5. za krádež,
 6. za úmyselné ublíženie na zdraví,
 7. za šikanovanie a vydieranie,
 8. za vandalizmus,
 9. za prejavy rasovej neznášanlivosti,
 10. za zvlášť hrubé, alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy.

S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na tretí stupeň (menej uspokojivé).

 

 1. Vylúčenie zo školy

 

 1. za viac ako 30 hodín neospravedlnenej absencie, po prerokovaní v pedagogickej rade
 2. za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,
 3. za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 3.

S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na štvrtý stupeň (neuspokojivé).

 

Pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod vylúčiť ho zo štúdia, a neukončil ešte povinnú školskú dochádzku, bude po dohovore s rodičmi preradený na inú školu, prípadne po skončení povinnej školskej dochádzky vylúčený zo školy.

 

 

B. Zásady správania žiakov

 

I. Oslovenie a pozdravy

 1. Žiaci zásadne oslovujú pracovníkov školy: pán riaditeľ, pani profesorka alebo pani učiteľka, pán školník a pod.
 2. Žiaci zdravia pozdravom „Dobrý deň“ (Dobré ráno, Dobrý večer). Žiaci zdravia v ten istý deň len pri prvom stretnutí.
 3. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy.
 4. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú. Počas vyučovania pri príchode zamestnanca školy do triedy nevstávajú, jedine ak ho doprevádza cudzia osoba.
 5. Žiaci zdravia  pracovníkov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.

 

 

 

II. Príchod žiakov do školy

 1. Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 5 minút pred začiatkom ich  prvej vyučovacej hodiny.
 1. Pri vstupe  do budovy  sa žiaci prihlásia do elektronického systému prostredníctvom ISIC karty.
 2. Školská budova sa otvára o 6.45 hod. Školská budova sa zatvára o 7,55 hod. Potom sa prichádzajúci žiaci zapíšu do knihy neskorých príchodov. Tento zápis zástupcovia riaditeľa porovnajú so zápisom v triednej knihe.

Žiaci, ktorí prídu neskoro na vyučovaciu hodinu a majú zápis v triednej knihe, dostávajú po dvoch takýchto priestupkoch jednu neospravedlnenú hodinu.

 1. Žiaci, ktorí prídu na vyučovaciu hodinu inak, ako cez hlavný vchod, hrubo porušili vnútorný poriadok školy, majú neospravedlnenú hodinu a bude voči ním použité primerané opatrenie na posilnenie disciplíny, aj keď majú právoplatné ospravedlnenie.
 2. Žiaci, ktorí prídu na vyučovaciu hodinu po 15 min. od jej začiatku, majú vždy neospravedlnenú hodinu, pokiaľ nedonesú právoplatné ospravedlnenie.
 1. V prípade príchodu na druhú a ďalšiu vyučovaciu hodinu zdržiavajú sa žiaci  vo vestibuloch školy, správajú sa nehlučne, aby nerušili priebeh vyučovania.
 2. Pred vstupom do budovy školy si žiaci očistia obuv a v  období celého školského roka sa prezujú do zdravotne nezávadných prezuviek Prezuvkami nemôže byť obuv používaná na hodinách telesnej výchovy, ani   obuv s čiernou, podlahu znečisťujúcou podrážkou, ani obuv z inak podlahu poškodzujúcou podrážkou (vysoké tenké podpätky).
 3. Každý žiak štvorročného gymnázia má kľúč od šatne vo vlastnej úschove. Za uzamknutie šatní zodpovedajú žiaci.
 4. V šatni žiak nechá iba vrchné oblečenie, obuv, úbor na telesnú výchovu a plášte na laboratórne cvičenia.
 5. Čas od príchodu do školy po začiatok vyučovania využíva žiak na opakovanie učiva a prípravu na vyučovanie.

 

III. Správanie žiakov na vyučovaní

 

 1. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu, má pripravené na lavici. Ostatné veci má uložené v taške. Jedlo na lavicu počas vyučovania nepatrí. S dovolením vyučujúceho sa môžu žiaci počas vyučovania napiť, hlavne počas horúcich dní.
 2. Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Nenosí do školy veci drahé a také, ktoré by narúšali pozornosť spolužiakov, prípadne by mohli narušiť výchovu žiakov  (napr. zbrane, výbušniny, drahé šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá, a zariadenia uvedené v článku II bod 3g). Pri ich odcudzení alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.
 3. Na hodinách v laboratóriách, v špeciálnych učebniach sa žiaci riadia laboratórnym poriadkom, na hodinách telesnej výchovy  pokynmi vyučujúcich. Napríklad na hodinách telesnej výchovy je zákaz nosenia prsteňov, retiazok, voľných náušníc, hodiniek a pod.
 4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomite a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a neruší vyučovanie.
 5. Pri skúšaní má žiak učebnice a zošity zatvorené, ak učiteľ neurčí inak.
 6. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. . Hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti.
 7. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti, ktorý učiteľ môže akceptovať podľa závažnosti dôvodu Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať.
 8. Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
 9. Pred opustením triedy žiak urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky patria do koša.

 

IV. Správanie žiakov cez prestávky

 

 1. Cez prestávku  žiak spravidla zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, nadesiatuje sa. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po triede ani po chodbe, neničí školské zariadenie, nekričí, nevyhadzuje odpadky a navykláňa sa z okien.
 2. Žiaci svojim správaním nezavdávajú príčinu na verejné pohoršenie. (Nevyjadrujú sa hrubo alebo vulgárne, neprejavujú intímne gestá voči iným spolužiakom opačného ani rovnakého pohlavia a podobne.)
 3. Počas prestávok môžu žiaci navštíviť školský bufet. Školský bufet pracuje takýmto systémom:
 1. Otvorený je počas celého vyučovania.

b)    Pri úvodných tónoch zvonenia na hodinu žiaci stojaci pri bufete odchádzajú na vyučovanie.

Žiaci, ktorí po zazavonení na vyučovaciu  hodinu nebudú v triede, porušujú vnútorný poriadok školy.

 1. Počas prestávok môžu žiaci opustiť budovu školy len v odôvodnených prípadoch s písomným povolením  triedneho učiteľa, resp. člena vedenia školy. V mesiacoch, kedy to dovoľuje počasie, žiaci môžu vychádzať z budovy školy do átria školy, ale nesmú opustiť jej areál, ktorý je určený oplotením.
 2. Žiak sa nezdržiava zbytočne  na toaletách, nehádže smeti a odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.
 3. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho. Ak sa vyučujúci v priebehu 5 minút nedostaví na vyučovanie, oznámi to týždenník  zástupcom riaditeľa školy.
 4. Počas voľných hodín môžu žiaci opustiť budovu školy len v odôvodnených prípadoch s písomným povolením  triedneho učiteľa, resp. člena vedenia školy. V mesiacoch, kedy to dovoľuje počasie, žiaci môžu vychádzať z budovy školy do átria školy, ale nesmú opustiť jej areál, ktorý je určený oplotením.

 

V. Odchod žiakov zo školy

 

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.
 2. Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy. Očistia tabuľu,  skontrolujú, či sú uzavreté vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá a zavreté okná.
 3. Žiaci odídu z triedy po skončení vyučovania až na pokyn učiteľa. Žiakov primy a sekundy odvedú na obed učitelia, ktorí s nimi mali poslednú hodinu.
 4. Žiak sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiava v šatni, v priestoroch školy, ani pred budovou školy.

 

VI. Dochádzka žiakov do školy

 

 1. Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a načas.
 2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre  chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané dopravné pomery. V zásade  sa nemôžu predlžovať prázdniny a víkend predčasným odcestovaním alebo neskorším pricestovaním. Zúčastňovať sa na rekreačnom pobyte doma alebo v zahraničí mimo prázdnin môže žiak iba v ojedinelých prípadoch s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy.
 3. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známy dôvod, je povinný  vyžiadať  si   povolenie

a) na uvoľnenie žiaka z jednej   vyučovacej   hodiny od príslušného  vyučujúceho s vedomím triedneho učiteľa,

b) na uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa  od  triedneho učiteľa,

c) uvoľnenie z viacerých dní od riaditeľa školy na odporúčanie triedneho učiteľa,

4. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný on alebo zákonný zástupca oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neúčasti do 24 hodín. Ak sa tak nestane, triedny učiteľ vyzve telefonicky alebo mailom zákonného zástupcu, aby neprítomnosť žiaka ospravedlnil do dvoch dní. V prípade, že to zákonný zástupca neurobí, môže učiteľ považovať neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú.

5. Ak je žiak  plnoletý, ospravedlňuje sa dokladom o práceneschopnosti od lekára alebo iným úradným dokladom ihneď po nástupe do školy.

6. Pri návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 3 vyučovacie dni, predloží žiak potvrdenie lekára. Dodatočne predložené potvrdenie, nemusí triedny učiteľ akceptovať.

7. Ak sa krátkodobá neprítomnosť žiaka (do 3 dní) opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie.

8. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak postihnutý výchovnými opatreniami v zmysle tohto poriadku.

9. Ak žiak v jednom polroku nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie, absolvuje komisionálnu skúšku.

10. Ak  žiak  evidentne  zámerne vymeškáva určité hodiny, vyučujúci rozhodne o  ďalšom postupe v spolupráci s triednym učiteľom.

     11.Ak  žiak,   ktorý   splnil   povinnú   školskú  dochádzku chce zanechať štúdium, oznámi to    

     písomne riaditeľovi školy. Ak žiak nie je plnoletý, urobí   to   prostredníctvom   zákonného    

     zástupcu.. Ďalej sa postupuje podľa zákona 245/2008 Z.z.

 

VII. Používanie tried a ostatných zariadení školy v nadväznosti na rozvrh hodín

 

 1. Pri  laboratórnych   cvičeniach, hodine telesnej výchovy, alebo v inom prípade kedy kmeňová trieda zostane prázdna  zabezpečia týždenníci, aby vyučujúci na konci hodiny, ktorá predchádza laboratórnym  cvičeniam a telesnej výchove, triedu zamkol. Otvorí ju učiteľ hodiny nasledujúcej po   týchto hodinách.
 2. Týždenníci   upozornia učiteľa,   ktorý je  prítomný   na  poslednej   vyučovacej hodine, že je posledná vyučovacia hodina, že  triedu  treba  zamknúť a   triednu   knihu zobrať  so sebou.
 3. V prípade  neúmyselného  poškodenia  budovy alebo zariadenia školy žiaci  na  vlastné  náklady  zabezpečia odstránenie poškodenia odborníkom alebo uhradia dodatočne tieto opravy ak ich zabezpečí škola.
 4. V prípade úmyselného poškodenia priestorov a zariadení budovy budú (po splnení povinnosti v bode c) potrestaný v zmysle opatrení v čl. III.
 5. Je zakázané na   dvere   šatní a učební písať  a  vylepovať akékoľvek   materiály -  stav  kontroluje triedny učiteľ. Prípadné   poškodenie  do  24  hodín odborne odstrániť na náklady žiakov. Zakázané je tiež lepiť informačné plagáty na steny chodieb-poškodenie olejového náteru.

Prípadná výzdoba je možná len po dohovore s triednym učiteľom a musí byť odstránená ihneď po skončení príležitosti pre túto výzdobu.

 To isté platí pre  priestor v kmeňovej triede. Nie je dovolená trvalá inštalácia predmetov, nábytku alebo zariadení, ktoré nie sú povinnou alebo povolenou súčasťou tried.

 

 

VIII. Náplň práce týždenníkov

 

Týždenníci   sú  dvaja   a  ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej  knihy.   Ich   povinnosti sú tieto

 1. pred vyučovaním pripraviť kriedu a pomôcky,
 2. hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny,
 3. hlásiť na vedenie školy, ak do 5 min. po zvonení nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu.

V budove ZŠ, v prípade, že nie je v kancelárii prítomný zástupca riaditeľa, hlásia neprítomnosť na vrátnici.

 d)  podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky,

 e)  starať sa o čistotu tabule a dohliadnuť  na poriadok v triede po skončení vyučovacej hodiny,

 f)   hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede,

 h)   po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby učebňa zostala

v primeranom poriadku (utretá tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, zatvorené   vodovodné   kohútiky, zhasnuté  svetlá, zatvorené okná).

 

IX Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

 

Zákon 245/2008 Z.z.

 

     X. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

 

Zákon 245/2008 Z.z.

 

(Individuálny učebný plán (IUP) bude udeľovaný žiakom s mimoriadnym nadaním po posúdení na vedení školy podľa platnej legislatívy.

 

XI. Správanie žiakov mimo školy

 

 1. Každý žiak je aj mimo vyučovania a v čase prázdnin žiakom školy.   Je   úctivý,  zdvorilý a čestný.
 2. K svojim spolužiakom sa správa kamarátsky a pomáha im v práci. Nevyvoláva hádky a bitky a nevyjadruje sa hrubo.
 3. Je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, k ženám, uvoľňuje im cestu a miesto v dopravných prostriedkoch a všemožne im pomáha.
 4. Chráni svoje zdravie a zdravie iných. Z tohto dôvodu nepožíva alkoholické nápoje, drogy, nefajčí. Dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy.
 5. Chráni verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje ho.

 

Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňom  1. septembra 2015.  

 

                                                                                                              Mgr. Ján Dančík  v.r.