Navigácia

Školský poriadok

                                             

V N Ú T O R N Ý   P O R I A D O K   Š K O L Y

platný od 1. septembra 2019

 • Riaditeľ školy podľa §153 Zákona č. 245/2008 Z. z. - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade a Rade školy Školský poriadok
 • Gymnázium na Bilíkovej ul. č. 24 v Bratislave je výberovou strednou školou, ktorú si žiak  zvolil dobrovoľne,  preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a vnútorným poriadkom. V záujme naplnenia práva na vzdelanie  škola zabezpečí vnútorný  chod školy, organizáciu života študentov a podmienky  pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol optimálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi, ako aj učiteľmi
 • Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu základných práv a slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z tohto dôvodu sa ustanovuje nasledovný vnútorný poriadok, ktorý vychádza z uvedených právnych predpisov

 

A. Všeobecné ustanovenia

 

I. Organizácia vyučovacieho dňa

 • Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6,30 hod. do 16,00 hod. Po 16,00 hod. je vstup do budovy dovolený len v sprievode zamestnanca školy
 • Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a podujatia školy včas, dodržiavať rozvrh  hodín a čas prestávok, ich začiatok a koniec. Žiaci sú povinní byť v škole minimálne 5 minút pred svojou prvou vyučovacou hodinou - škola sa pre žiakov zatvára o 7,55 hod. a otvára 12,35 hod. Pre žiakov s neskorým príchodom sa škola otvorí o 8,10 hod.
 • Pri vstupe do školy sú  žiaci povinní prihlásiť sa svojou čipovou kartou do školského informačného systému školy, pri odchode sú povinní sa rovnakým spôsobom odhlásiť
 • Odchod zo školy  je možný len na základe priepustky vydanej a podpísanej  triednym učiteľom alebo zastupujúcim triednym učiteľom,  ktorú žiak odovzdá pri odchode na vrátnici
 • Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný dodržiavať každý žiak a učiteľ

 

 Rozvrh vyučovania :

    0. hodina - 7,05 -   7,50 hod.

    1.               8,00 -   8,45 hod.

    2.               8,55 -   9,40 hod.

    3.               9,50 - 10,35 hod.

    4.             10,55 - 11,40 hod.

    5.             11,50 - 12,35 hod.

    6.a           12,45 - 13,30 hod.

    6.b           13,15 - 14,00 hod.

    7.             14,05 - 14,50 hod.

    8.             14,55 - 15,40 hod.

    9.             15.45 - 16.30 hod

 

 • Triedy, ktoré začínajú poobedňajšie vyučovanie 6.b vyučovacou hodinou, idú na obed po 5.vyučovacej hodine. Ostatné triedy po 6.a vyučovacej hodine.
 • Počas vydávania obedov zabezpečujú  dozor učitelia a žiaci podľa harmonogramu
 • Žiakov z budovy osemročného gymnázia privádzajú na obed učitelia, ktorí v triedach učili poslednú vyučovaciu  hodinu (prima až sekunda)
 • Každá trieda má pridelenú šatňu, za ktorú sú žiaci počas celého školského roku zodpovední. Kľúče od šatne  má každý žiak
 • Ak majú žiaci maturitného ročníka počas vyučovania voľnú hodinu, môžu opustiť budovu školy alebo sa zdržiavajú vo vestibuloch alebo vonkajšom átriu školy. Správajú sa tak, aby nerušili prebiehajúci vyučovací proces.  Opustenie budovy je zákazané počas prestávok medzi po sebe nasledujúcimi hodinami
 • Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) predkladajú žiaci prostredníctvom triedneho učiteľa alebo zastupujúceho triedneho učiteľa, len výnimočne ( v čase prázdnin a pod.) u tajomníčky školy

 

II. Práva a povinnosti žiakov

 

1. Každý žiak má právo

 

 • byť zvolený do žiackej samosprávy, rady školy a pôsobiť v nej
 • prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov spolupodielať sa na činnosti rady školy (predkladať pripomienky, podnety, návrhy, opatrenia)
 • na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní
 • na dodržovanie základných psychohygienických noriem (počet a dĺžka prestávok)
 • na kvalitnú výuku v každom povinnom a voliteľnom predmete
 • na komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie
 • slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme
 • na zdôvodnenie klasifikácie pri jednotlivych odpovediach
 • požiadať o komisionálne skúšanie (žiaci mladší ako 18 rokov prostredníctvom zákonného zástupcu) podľa § 57 Zákona 245/2008Z.z. (o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
 • vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru
 • podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti (Školský športový klub, krúžky, účasť v literárnych súťažiach, SOČ, predmetové olympiády a iné)

 

2. K povinnostiam žiaka patrí

 

 • osvojiť si vedomosti, zručnosti a získať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v budúcom povolaní
 • osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich
 • byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov školy a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole
 • pozdraviť všetkých zamestnancov školy slušným spôsobom. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú
 • chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí
 • byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený
 • šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami
 • dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo vnútornom poriadku školy
 • prísť do školy  minimálne 5 min. pred začiatkom vyučovania svojej triedy
 • vykonávať službu v školskej jedálni podľa vopred stanoveného harmonogramu
 • udržiavať v škole poriadok, najmä v súvislosti s konzumáciou potravín zo školského bufetu ako aj  z domu donesených potravín

 

 

3. Žiakovi nie je dovolené

 

 • nevhodne vystupovať voči učiteľom a žiakom
 • fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou ani elektronické cigarety, ani užívať  žiadne tabakové výrobky ( žuvací tabak a pod.) ani ich prinášať do školy a jej okolia
 • prinášať do školy a okolia školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné omamné a zdraviu škodlivé látky, lieky znižuje bdelosť a pozornosť s výnimkou liekov, predpísaných ošetrujúcim lekárom, doložené potvrdením, požívať ich v škole a jej okolí alebo pri činnostiach organizovaných školou 
 • prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie, a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní
 • manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy
 • znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy, v prípade  neúmyselného  poškodenia  budovy alebo zariadenia školy žiaci  na  vlastné  náklady  zabezpečia odstránenie poškodenia odborníkom alebo uhradia dodatočne tieto opravy ak ich zabezpečí škola. V prípade úmyselného poškodenia priestorov a zariadení budovy bude po splnení predchádzajúcej povinnosti  potrestaný v zmysle opatrení školského poriadku
 • používať vulgárne výrazy
 • počas  vyučovacieho   procesu  používať  mobil, bez povolenia učiteľa zhotovovať zvukový alebo obrazový záznam  (mobil musí byť počas vyučovacích hodín vypnutý a uložený v taške)
 • dopustiť sa plagiátorstva (použitia cudzej myšlienky, resp. vyjadrenia bez použitia citácie a jej prezentovania ako svojich vlastných). V prípade dokázania plagiátorstva môže byť  žiak za danú úlohu/prácu klasifikovaný stupňom prospechu nedostatočný a súčasne mu bude udelené výchovné opatrenie
 • konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu
 • nosiť do školy cenné veci, elektronické zariadenia, zlaté šperky- retiazky,  prstene a neprimerané obnosy peňazí- v prípade straty, odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si ich do školy doniesol
 • bez povolenia vyučujúceho používať počítač umiestnený v učebni
 • zapájať do elektrickej siete rôzne spotrebiče (osobná elektronika, varné konvice a pod.)
 • opustiť školu bez súhlasu triedneho učiteľa alebo iného pedagóga v čase vyučovania s výnimkou študentov maturitných ročníkov počas voľných hodín
 • nosiť do priestorov školskej jedálne školské tašky, ruksaky, vetrovky, kabáty a pod. 
 • ísť na obed mimo času vyhradeného rozvrhom hodín

 

 

 

B. Zásady správania žiakov a výchovné opatrenia

 

I. Výchovné opatrenia

 

Výchovnými opatreniami sú pochvaly a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

1. Pochvaly

 

a) Pochvala triednym učiteľom:

 • za výborný prospech - prospel s vyznamenaním
 • za vzorné správanie a plnenie si povinností
 • za úspešnú reprezentáciu školy
 • za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností
 • za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou
 • podľa uváženia triedneho učiteľa alebo na návrh niektorého učiteľa

 

b) Pochvala riaditeľom školy

 • za výborný prospech - priemer 1,0 v obidvoch polrokoch školského roku
 • za úspešnú reprezentáciu školy, umiestnenie na prvom až treťom mieste v okresných a vyšších kolách predmetových olympiád a súťaží
 • za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou
 • za mimoriadnu aktivitu a činnosť v škole

 

 

2. Opatrenia na posilnenie disciplíny

 

a) Pokarhanie triednym učiteľom

    

 • za 3 až 5 neskorých príchodov
 • za 3 až 5 neospravedlnených hodín
 • za nevhodnú úpravu zovňajšku
 • za neprezúvanie sa v priestoroch školy
 • za plagiátorstvo
 • za neplnenie povinností týždenníkov
 • za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom alebo iným vyučujúcim 
 • za opakované neregistrovanie príchodu a odchodu čipovou kartou

 

b) Pokarhanie riaditeľom školy

 

 • po dvoch pokarhaniach triednym učiteľom v jednom klasifikačnom období (polrok)
 • za 6 až 12 hodín neospravedlnenej absencie
 • za podvádzanie
 •  za požívanie a prechovávanie alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a iných druhov legálnych a nelegálnych drog, nepovolených liekov a pod. v školských priestoroch a okolí školy a na školských akciách 
 • za opakujúce sa neslušné správanie
 • za iné závažné porušenie školského poriadku
 • za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia
 • za používanie mobilu a  zariadení na záznam obrazu alebo zvuku počas vyučovania bez povolenia vyučujúceho
 • za opustenie školy bez súhlasu triedneho učiteľa alebo zastupujúceho triedneho učiteľa s výnimkou žiakov maturitných ročníkov počas voľných hodín

 

S týmto opatrením spravidla súvisí  zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na druhý stupeň (uspokojivé).

 

c) Podmienečné vylúčenie zo školy (platí pre žiakov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou)

 

 • za 13 až 30 hodín neospravedlnenej absencie po prerokovani v pedagogickej rade
 • za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie 
 • za opakované požívanie a prechovávanie alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a iných druhov legálnych a nelegálnych drog, nepovolených liekov a pod. v školských priestoroch a okolí a na školských akciách 
 • za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy
 • za krádež
 • za šikanovanie a vydieranie
 • za vandalizmus
 • za prejavy rasovej neznášanlivosti
 • za zvlášť hrubé, alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy

 

S týmto opatrením spravidla súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na tretí stupeň (menej uspokojivé).

 

d) Vylúčenie zo školy (platí pre žiakov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou)

 

 • za viac ako 30 hodín neospravedlnenej absencie po prerokovaní v pedagogickej rade
 • za úmyselné ublíženie na zdraví
 • za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy
 • za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode c.

 

S týmto opatrením spravidla súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na štvrtý stupeň (neuspokojivé).

 

Pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod vylúčiť ho zo štúdia, a neukončil ešte povinnú školskú dochádzku, bude po dohovore so zákonným zástupcom preradený na inú školu.

 

 

II.  Dochádzka žiakov do školy1. Príchod žiakov do školy

 • Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 5 minút pred začiatkom ich  prvej vyučovacej hodiny.
 • Pri vstupe  do budovy  sa žiaci prihlásia do elektronického systému prostredníctvom čipovej karty
 • Školská budova sa otvára o 6,30 hod. Školská budova sa pre žiakov zatvára o 7,55 hod.
 •  Žiaci, ktorí prídu neskoro na vyučovaciu hodinu  majú zápisaný neskorý príchod v  triednej knihe. Za dva neskoré príchody im je zaevidovaná  jedna neospravedlnená hodina
 • Žiaci, ktorí prídu do budovy školy inak ako cez hlavný vchod, závažne porušili vnútorný poriadok školy 
 • Žiaci, ktorí prídu na vyučovaciu hodinu po 15 min. od jej začiatku, majú zaevidovanú  neospravedlnenú hodinu (nie neskorý príchod)
 • V prípade príchodu až na druhú a ďalšiu vyučovaciu hodinu sa žiaci  zdržiavajú  vo vestibuloch školy, správajú sa nehlučne, aby nerušili priebeh vyučovania
 • Pred vstupom do budovy školy si žiaci očistia obuv a v  období celého školského roka sa prezujú do zdravotne nezávadných prezuviek. Prezuvkami nemôže byť obuv používaná na hodinách telesnej výchovy, ani   obuv s čiernou, podlahu znečisťujúcou podrážkou, ani obuv z inak podlahu poškodzujúcou podrážkou (vysoké tenké podpätky)
 • V šatni žiak nechá iba vrchné oblečenie, obuv, úbor na telesnú výchovu a plášte na laboratórne cvičenia, nie učebnice, učebné pomôcky, potraviny atď.

 

2. Odchod žiakov zo školy

 

 • Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu. Žiak ma všetky pomôcky a učebnice odložené vo svojej skrinke, nie v lavici, na parapete, na nábytku  a pod.
 • Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy. Očistia tabuľu,  skontrolujú, či sú uzavreté vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá a zavreté okná
 • Žiaci odídu z triedy po skončení vyučovania až na pokyn učiteľa. Žiakov primy a sekundy odvedú na obed učitelia, ktorí s nimi mali poslednú hodinu
 • Žiak sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiava v šatni, v priestoroch školy, ani pred budovou školy

 

3. Dochádzka žiakov do školy

 

 • Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a načas
 • Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre  chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané dopravné pomery. V zásade  sa nemôžu predlžovať prázdniny a víkend predčasným odcestovaním alebo neskorším pricestovaním. Zúčastňovať sa na rekreačnom pobyte doma alebo v zahraničí mimo prázdnin môže žiak iba v ojedinelých prípadoch s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy
 • Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známy dôvod, je povinný  vyžiadať  si   povolenie
 • na uvoľnenie z jedného až troch dní  od  triedneho učiteľa
 • na uvoľnenie z viac ako troch  dní od riaditeľa školy na odporúčanie triedneho učiteľa
 • Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný on alebo zákonný zástupca oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neúčasti do 48 hodín. Ak sa tak nestane, triedny učiteľ môže považovať neprítomnosť  žiaka na vyučovaní za neospravedlnenú. 
 • Pri návrate na vyučovanie je  žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 3 vyučovacie dni, predloží žiak potvrdenie lekára. Dodatočne predložené potvrdenie, nemusí triedny učiteľ akceptovať. Akceptuje sa ospravedlnenie, ktoré je uvedené v tlačive "Záznam o chorobnosti žiaka". Ak tak neurobí do dvoch vyučovacích dní od svojho nástupu do školy jeho neprítomnosť sa považuje za neospravedlnenú
 • Ak sa krátkodobá neprítomnosť žiaka (do 3 dní) opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie
 • Ak žiak v jednom polroku nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie, môže riaditeľ školy nariadiť komisionálnu skúšku
 • Ak  žiak,   ktorý   splnil   povinnú   školskú  dochádzku chce predčasne ukončiť  štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy. Ak žiak nie je plnoletý, urobí to   prostredníctvom svojho zákonného zástupcu. Ďalej sa postupuje podľa zákona 245/2008 Z.z.

 

III. Správanie žiakov 

 

1. Správanie žiakov na vyučovaní

 • Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu, má pripravené na lavici. Ostatné veci má uložené v taške. Jedlo na lavicu počas vyučovania nepatrí.
 • Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Nenosí do školy veci, ktoré by narúšali pozornosť spolužiakov, prípadne by mohli narušiť výchovu žiakov  (napr. zbrane, výbušniny, cenné šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá)
 • Na hodinách v laboratóriách, v špeciálnych učebniach sa žiaci riadia laboratórnym poriadkom, na hodinách telesnej výchovy  pokynmi vyučujúcich. Na hodinách telesnej výchovy je zákaz nosenia prsteňov, retiazok, voľných náušníc, hodiniek a pod.
 • Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomite a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a neruší vyučovanie
 • Pri skúšaní má žiak učebnice a zošity zatvorené, ak učiteľ neurčí inak
 • Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti
 • Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti, ktorý učiteľ môže akceptovať podľa závažnosti dôvodu. Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať
 • Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho
 • Pred opustením triedy žiak urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky patria do koša

 

 

2. Správanie žiakov cez prestávky

 

 • Cez prestávku  žiak spravidla zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, nadesiatuje sa. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po triede ani po chodbe, neničí školské zariadenie, nekričí, nevyhadzuje odpadky a navykláňa sa z okien.
 • Žiaci svojim správaním nevyvolávajú verejné pohoršenie. (Nevyjadrujú sa hrubo alebo vulgárne, neprejavujú intímne gestá voči iným spolužiakom opačného ani rovnakého pohlavia a podobne.)
 • Počas prestávok môžu žiaci navštíviť školský bufet. 
 • Žiaci, ktorí po zazvonení na vyučovaciu  hodinu nebudú v triede, porušujú vnútorný poriadok školy
 • Žiaci sa nezdržiavajú zbytočne  na toaletách, nehádžu  odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel
 • Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho. Ak sa vyučujúci v priebehu 5 minút nedostaví na vyučovanie, oznámi to týždenník  zástupcom riaditeľa školy.

 

      3. Správanie žiakov mimo školy

 

 • Každý žiak je aj mimo vyučovania a v čase prázdnin žiakom školy.  Je úctivý,  zdvorilý a čestný
 • K svojim spolužiakom sa správa kamarátsky a pomáha im. Nevyvoláva hádky a bitky a nevyjadruje sa hrubo
 • Je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, k ženám, uvoľňuje im cestu a miesto v dopravných prostriedkoch a pomáha im
 • Chráni svoje zdravie a zdravie iných. Z tohto dôvodu nepožíva alkoholické nápoje, drogy, nefajčí. Dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy.
 • Chráni verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje ho

 

IV. Náplň práce týždenníkov

 

Týždenníci   sú  dvaja   a  určuje ich triedny učiteľ. K ich povinnostiam patrí:

 • pred vyučovaním pripraviť triedu na vyučovanie ( vyvetrať, zotrieť tabuľu, zabezpečiť kriedu (fixky) a pomôcky a pod.)
 • hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny
 • hlásiť na vedenie školy, ak do 5 min. po zvonení nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu. Podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky
 •  starať sa o čistotu tabule a dohliadnuť  na poriadok v triede po skončení každej vyučovacej hodiny
 •  hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede
 •  po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby učebňa zostala v primeranom poriadku (utretá tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, prázdne lavice, zatvorené   vodovodné   kohútiky, zhasnuté  svetlá, zatvorené okná)

 

 

C. Štúdium a hodnotenie žiakov

I. Hodnotenie a klasifikácia

 

 • Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov sa vychádza z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov
 • Pri klasifikovaných predmetoch žiaci môžu byť na vyučovacích hodinách hodnotení priebežne známkami alebo percentuálne
 • Hodnotenie na konci polroka sa uvádza v známkach podľa platného školského zákona. 
 • Na začiatku každého klasifikačného obdobia musia byť žiaci informovaní vyučujúcim o spôsobe hodnotenia. 
 • Percentuálne hodnotenie sa využíva pri priebežnom hodnotení žiaka a pri hodnotení jeho celkového prospechu za dané obdobie. V závere jednotlivých klasifikačných období sa žiak hodnotí známkou 

 

Stupnica prevodov percent na známku:

88,01% -100%  - výborný

72,01% - 88% – chválitebný

55,01% - 72% – dobrý

34,01% - 55% – dostatočný

0% - 34% – nedostatočný

( predmetová komisie ANJ  zavádza osobitný model hodnotenia v súlade s platnými normami)

 

 • Vyučujúci na začiatku školského roka oboznámia žiakov a triedni učitelia na prvom rodičovskom aktíve oboznámia rodičov s platnými stupnicami pre jednotlivé predmety.
 • Žiak má právo na príslušnú známku, ktorá zodpovedá percentuálnemu výkonu.
 • Žiak je povinný absolvovať povinné aktivity, ktoré sú súčasťou hodnotenia.
 • Vo všeobecnosti žiaci počas klasifikačného obdobia sú hodnotení:

a) z písomných prác:

 • krátke písomné previerky (v trvaní maximálne 20 minút)
 • tematické previerky
 • predpísané písomné práce

b) z ústnych odpovedí

c) z iných aktivít rozvíjajúcich samostatnú a tímovú prácu žiakov (samostatné a tímové projekty, prezentácie, referáty, získavanie a spracovanie informácií, praktické činnosti s výsledným produktom)

d) zo školskej a mimoškolskej činnosti podporujúcej rozvoj kompetencií žiaka v oblasti súvisiacej s daným vyučovacím predmetom (súťaže, školský časopis, školské projekty, a pod.)

 • Z povinných predmetov sa neklasifikuje známkou etická/náboženská výchova. Na vysvedčení  sa uvádza „absolvoval(a)“
 • Učiteľ si vedie evidenciu hodnotenia žiaka a zaznamenáva hodnotenia do elektronickej žiackej knižky, aby tak poskytol informácie žiakom a jeho zákonným zástupcom. Rodič má právo na aktuálne informácie, ktoré sa týkajú výchovnovzdelávacích výsledkov jeho dieťaťa
 • Pri hodnotení jednotlivých predmetov vychádzame z metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl 

 

 

II. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

 

Zákon 245/2008 Z.z.

 

III. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

 

Zákon 245/2008 Z.z.

 

Individuálny učebný plán (IUP) bude udeľovaný žiakom s mimoriadnym nadaním po posúdení na vedení školy podľa platnej legislatívy.

 

 

Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňom  1. septembra 2019.  

 

                                                                                                                         Mgr. Daniel Kasala  v.r.