Navigácia

PRESTUP Prestup na bilingválne štúdium z 8 - ročného gymnázia Výsledky prestupového konania

Prestupové konanie

 

Uchádzači, ktorí v rozdielových skúškach (bilingválne štúdium) skončili na 7. a ďalších miestach nepodávajú odvolanie. Je potrebné počkať na ukončenie prijímacieho a odvolacieho konania ostatných uchádzačov do 30.4.2020

 

Prestup je možný v ojedinelých prípadoch pri splnení zákonných podmienok (§32 a §35 zákona č. 245/2008 Z.z.) a podmienok, ktoré určí riaditeľ školy.

Do osemročného štúdia sú možné prestupy iba z iného osemročného štúdia. Do štvorročného štúdia sú možné prestupy iba z iného gymnáziálneho štúdia. Do päťročného štúdia je možný prestup iba z bilingválneho gymnázia rovnakého jazykového zamerania.

V prvom kroku podáva zákonný zástupca dieťaťa žiadosť o prestup s povinnými prílohami – rozhodnutím o prijatí na štúdium na súčasnej škole, fotokópiou posledného vysvedčenia s aktuálnym rozvrhom (študijným plánom)- ziadost-prestup.pdf

Rozdielové skúšky určuje riaditeľ školy. Úspešnosť každej rozdielovej skúšky musí byť aspoň 50%, pričom prijatie žiaka/žiačky je ešte podmienené počtom voľných miest v triedach.

 

V prípade záujmu o prestup na bilingválne štúdium z tercie alebo kvarty kliknite na zodpovedajúcu lištu hore a vyplňte prihlášku pre daný prestup aj so známkami, ďakujeme.