Navigácia

PRESTUP Prestup na bilingválne štúdium z 8 - ročného gymnázia

Prestupové konanie

Prestup je možný v ojedinelých prípadoch pri splnení zákonných podmienok (§32 a §35 zákona č. 245/2008 Z.z.) a podmienok, ktoré určí riaditeľ školy.

Do osemročného štúdia sú možné prestupy iba z iného osemročného štúdia. Do štvorročného štúdia sú možné prestupy iba z iného gymnáziálneho štúdia. Do päťročného štúdia je možný prestup iba z bilingválneho gymnázia rovnakého jazykového zamerania.

V prvom kroku podáva zákonný zástupca dieťaťa žiadosť o prestup s povinnými prílohami – rozhodnutím o prijatí na štúdium na súčasnej škole, fotokópiou posledného vysvedčenia s aktuálnym rozvrhom (študijným plánom)- ziadost-prestup.pdf

Rozdielové skúšky určuje riaditeľ školy. Úspešnosť každej rozdielovej skúšky musí byť aspoň 50%, pričom prijatie žiaka/žiačky je ešte podmienené počtom voľných miest v triedach.