Navigácia

Štúdium v zahraničí

 

 

 

Informácie pre zákonných zástupcov žiaka resp. plnoletého žiaka gymnázia

k žiadosti o uvoľnenie na štúdium v zahraničí

 

Školským zákonom č. 245/2008 Z.z. boli stanovené podmienky, ktoré v zmysle § 25 je povinný splniť zákonný zástupca resp. plnoletý žiak, ak požiada kmeňovú školu o uvoľnenie na štúdium v zahraničí:

 

 1. O povolení vzdelávania podľa § 23 písm. b) rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.
 2. V žiadosti zákonný zástupca alebo plnoletý žiak uvedie:
  1. meno, priezvisko a bydlisko žiaka,
  2. rodné číslo žiaka,
  3. adresu bydliska v zahraničí,
  4. názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať.
 3. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní mimo územia SR. Dokumenty musia byť vypísané na hlavičkovom papieri školy v zahraničí, potvrdené pečiatkou školy a podpísané riaditeľom príslušnej školy. Dokumenty pošle zákonný zástupca alebo žiak elektronickou formou (e-mailom ), originál pošle poštou alebo doručí osobne.

 

 1. Žiakom navštevovaná škola v zahraničí musí byť obdobného typu ako kmeňová škola žiaka (stredná škola poskytujúca všeobecné stredoškolské vzdelanie).

 

 1. Kmeňová škola poskytuje žiakovi učebnice na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.

 

 1. Po ukončení štúdia (školského roka) na strednej škole v zahraničí požiada zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR o prevod známok zo štúdia v zahraničí do slovenskej klasifikácie (ekvivalenciu) a doklad predloží riaditeľovi školy. Bližšie informácie na http://old.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=461 .

 

 1. Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky môže  na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.
 1. Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.
 1. Žiak, ktorý požiadal o vykonanie komisionálnych skúšok, alebo platí pre neho bod 8, vykoná komisionálne skúšky. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, najneskôr 15 dní pred ich konaním podľa predloženého prevodu známok zo štúdia v zahraničí nasledovne:
  1. žiak vykoná skúšku z predmetov, ktoré neabsolvoval na zahraničnej škole (okrem výchovných predmetov)
  2. žiak predmaturitného ročníka vykoná skúšku aj z predmetov, ktoré si zvolil ako voliteľné (semináre) pre maturitný ročník (aj keď ich absolvoval v zahraničí).
 1. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.